• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ TIN TỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tỉnh Phú Yên ban hành Quy chế phối hợp tham mưu tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước của tỉnh Phú Yên

Ngày đăng

Nhằm tăng cường trách nhiệm và nâng cao hơn nữa chất lượng phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh trong tham mưu tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh.

Qua đó, góp phần khắc phục các tồn tại, hạn chế về công tác cải cách hành chính của tỉnh trong các năm trước và tiếp tục đẩy mạnh, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, cải thiện các chỉ số có liên quan đến công tác cải cách hành chính trong năm 2021 và các năm tiếp theo, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 về ban hành Quy chế phối hợp tham mưu tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước của tỉnh Phú Yên.

Quy chế này gồm 04 chương 15 điều, quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện các nội dung phối hợp về công tác cải cách hành chính của tỉnh. Quy chế này áp dụng cho Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh.

Việc phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương và các quy định pháp luật có liên quan, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì, theo dõi và các cơ quan phối hợp. Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, thống nhất và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh.

 Các cơ quan, địa phương tham mưu UBND tỉnh thực hiện phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện các nội dung: chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính của tỉnh; các Đề án triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện và nâng cao kết quả các chỉ số liên quan đến hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh; xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Phú Yên, tiến tới xây dựng chính quyền số; kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm và theo chuyên đề tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh; nhân rộng các sáng kiến, giải pháp có tính khả thi và có thể áp dụng rộng rãi cho nhiều cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh; báo cáo về công tác cải cách hành chính của tỉnh theo định kỳ, theo chuyên đề và đột xuất phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; việc tự chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của tỉnh; chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh,…

Tùy theo tính chất và mức độ công việc, công tác phối hợp được áp dụng các hình thức như: gửi văn bản góp ý, báo cáo; cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các Hội đồng tư vấn, thẩm định, Đoàn Kiểm tra, Tổ soạn thảo văn bản, Tổ giúp việc liên quan đến công tác tham mưu, giúp UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến công tác cải cách hành chính.

Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì, tham mưu, giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ theo từng lĩnh vực được phân công, phối hợp với Sở Nội vụ trong triển khai các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của tỉnh./.

Tải về máy: Quyết+định+ban+hành+Quy+chế+phối+hợp+CCHC+(bản+chính+ký+số).pdf

Nguồn tin: Kim Chi - P.CCHC

Về đầu trang