• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ TIN TỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tổ chức quán triệt, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính năm 2023

Ngày đăng

Sáng ngày 17/7/2023, sau buổi chào cờ đầu tuần, Ông Trương Ngọc Tuấn – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đã quán triệt, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động nắm vững, hiểu sâu sắc, nhận thức đầy đủ các nội dung Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 07/7/2023 của UBND tỉnh về khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.


Theo đó, yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, nhân viên cơ quan thực hiện nghiêm tác phong, lề lối, kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và cá nhân liên quan đến những hạn chế yếu kém, có giải pháp cải thiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công trong công tác cải cách hành chính của tỉnh và làm tốt công tác cải cách hành chính nội bộ sở. Đồng thời, yêu cầu các phòng, ban, trung tâm thuộc sở rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết công việc trong từng lĩnh vực, làm cơ sở đánh giá chất lượng tham mưu, thái độ, trách nhiệm trong thực thi công vụ của công chức, viên chức cơ quan.

So với mục tiêu đề ra là phấn đấu năm 2023 các chỉ số PAR Index, PCI, PAPI, SIPAS của tỉnh xếp hạng trong nhóm 40 tỉnh, thành phố và đến năm 2025 xếp nhóm 30 tỉnh, thành phố trong cả nước, nhiệm vụ của cơ quan thường trực tham mưu công tác cải cách hành chính còn rất nặng nề. Giám đốc sở yêu cầu mỗi phòng, ban, trung tâm thuộc sở, mỗi công chức, viên chức nắm rõ chức năng nhiệm vụ, đeo bám quyết liệt, không ngại va chạm, nâng cao chất lượng tham mưu, góp phần mang lại hiệu quả cải cách hành chính của tỉnh.

Sau nội dung tổ chức quán triệt về cải cách hành chính, Sở Nội vụ tổ chức tập huấn cho toàn thể công chức, viên chức cơ quan thực hiện các chức năng lập hồ sơ công việc trên phần mềm V5 Hệ thống quản lý văn bản và điều hành nhằm đẩy nhanh và thực hiện đồng bộ việc chuyển đổi số tại Sở Nội vụ./.

                                                                                

                                                                                    PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Về đầu trang