• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ TIN TỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Phóng sự dự thi "Đưa dịch vụ công trực tuyến đến với người dân, doanh nghiệp"

Ngày đăng

Giới thiệu bài phóng sự dự thi "Đưa dịch vụ công trực tuyến đến với người dân, doanh nghiệp"

Thực hiện Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 20/9/2023 của UBND tỉnh tổ chức cuộc thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2023; Thể lệ số 01/TL-BTC ngày 11/10/2023 của Ban Tổ chức cuộc thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2023; Thông báo số 89/TB-SNV ngày 10/11/2023 của Sở Nội vụ về Kết quả bài dự thi đủ điều kiện thực hiện công bố, truyền thông, giới thiệu bài phóng sự dự thi đến cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức và người dân;

 Sở Nội vụ giới thiệu bài phóng sự dự thi với nội dung Đưa dịch vụ công trực tuyến đến với người dân, doanh nghiệp đến cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức và người dân biết, tham gia hưởng ứng./.


Về đầu trang