• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
STT Trích yếu thông tin Tuyển dụng Tải về
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Tải về
1 30/2024/QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh về ban hành quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin Phần mềm cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên và cập nhật, đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức
2 29/2024/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quy định về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên; Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND
3 983/SNV-TCCCVC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 29/2024/NĐ-CP, ngày 06/3/2024 của Chính phủ
4 895/SNV-TCCCVC về trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quyết định của UBND tỉnh
5 872/SNV-TCCCVC về việc tiếp nhận, điều động, chuyển công tác đối với công chức, viên chức
6 719/SNV-TCCCVC về tổ chức tuyển dụng viên chức
7 710/SNV-TCCCVC về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
8 695/SNV-TCCCVC về hồ sơ có ý kiến bổ nhiệm trưởng phòng, ban và tương đương của cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (Khối Nhà nước)
9 685/SNV-TCCCVC về việc hồ sơ tiếp nhận vào làm công chức để bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo, quản lý
10 665/SNV-TCCCVC về việc sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Tải về
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Tải về
1 983/SNV-TCCCVC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 29/2024/NĐ-CP, ngày 06/3/2024 của Chính phủ
2 895/SNV-TCCCVC về trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quyết định của UBND tỉnh
3 872/SNV-TCCCVC về việc tiếp nhận, điều động, chuyển công tác đối với công chức, viên chức
4 719/SNV-TCCCVC về tổ chức tuyển dụng viên chức
5 710/SNV-TCCCVC về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
6 695/SNV-TCCCVC về hồ sơ có ý kiến bổ nhiệm trưởng phòng, ban và tương đương của cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (Khối Nhà nước)
7 685/SNV-TCCCVC về việc hồ sơ tiếp nhận vào làm công chức để bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo, quản lý
8 665/SNV-TCCCVC về việc sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
9 24/KL-TTSNV Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý số lượng người làm việc; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và số lượng cấp phó viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2023 tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên.
10 360/BTĐKT V/v tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Thông tư số 1/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ

Về đầu trang