• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Tải về
1 3/CT-UBND Chỉ thị Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”
2 4/KH-UBND Kế hoạch Về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Phú Yên chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025
3 15/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025
4 2/HD-SNV Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua "Vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025
5 1/HD-SNV Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong phong trao thi đua "Phú Yên chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025
6 37/QĐ-SNV Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên năm 2023
7 122/QĐ-SNV Về việc ban hành Kế hoạch thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên năm 2022
8 21/SNV-CCHC V/v cung cấp thông tin phục vụ cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.
9 396/SNV-CCVC V/v nâng lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
10 326/SNV-CCVC V/v báo cáo công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2016
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Tải về
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Tải về
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Tải về

Về đầu trang