• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Tải về
1 95/KH-UBND Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2024
2 536/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
3 95/2023/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng, tôn giáo
4 16/2024/QĐ-UBND Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
5 354/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ.
6 15/2024/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy; biên chế; cán bộ, công chức, viên chức; người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Phú Yên
7 10/2024/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh Phú Yên
8 360/BTĐKT V/v tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Thông tư số 1/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ
9 628/CV/ĐU Về việc xây dựng quy chế làm việc của cấp uỷ, thực hiện nghiêm các văn bản của BTGĐUK
10 2/HD-HĐSK Hướng dẫn về việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiếm trên địa bàn tỉnh Phú Yên
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Tải về

Về đầu trang