• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ TIN TỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Triển khai thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng

Ngày 19/4/2023, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 280/CĐ-TTg chỉ đạo Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố thực hiện chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.

Thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 16/5/2023 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 2230/UBND-NC yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

1.1. Tổ chức thực hiện nghiêm Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế làm việc của UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ban hành kèm theo Quyết định số  04/2023/QĐ-UBND ngày 13/02/2023) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp.

1.2. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu của các sở, ngành, địa phương và nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được phân công; yêu cầu khắc phục ngay tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, không quyết định công việc thuộc thẩm quyền, đẩy việc lên cơ quan cấp trên hoặc sang các sở, ngành, địa phương khác, sự thiếu phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả giữa các cơ quan, địa phương dẫn đến quá trình xử lý công việc bị kéo dài, gây cản trở, làm suy giảm hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp và làm suy giảm niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

1.3. Tập trung rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung ngay quy trình phân công và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc tại cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền, cắt giảm, đơn giản hóa những quy trình, thủ tục không cần thiết; cụ thể, cá thể hóa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, tuyệt đối không để xảy ra việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, rút ngắn thời gian thực hiện.

1.4. Chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật; không trình, báo cáo công việc thuộc thẩm quyền giải quyết lên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; không lạm dụng việc lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn để né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

1.5. Khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, công việc của sở, ngành, địa phương để kịp thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền và trong thời hạn được pháp luật quy định, nhất là đối với những công việc đã để chậm trễ, kéo dài.

1.6. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất để kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao.

1.7. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Xử lý nghiêm minh những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực.

1.8. Biểu dương, khen thưởng kịp thời và thích đáng đối với các cơ quan, tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nói, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung.

2. Thủ trưởng các sở, ngành thuộc UBND tỉnh

2.1. Không chuyển công việc thuộc thẩm quyền của sở, ngành mình sang sở, ngành khác; không giải quyết các công việc được xác định thuộc thẩm quyền của sở, ngành khác; trả lại văn bản cho sở, ngành, địa phương xin ý kiến nếu không đúng thẩm quyền hoặc thuộc thẩm quyền của sở, ngành, địa phương xin ý kiến.

2.2. Khi giải quyết công việc, Thủ trưởng các sở, ngành chủ trì phải chủ động, tích cực phối hợp có hiệu quả với Thủ trưởng các đơn vị có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành mình. Không lấy ý kiến phối hợp của sở, ngành không liên quan hoặc không cần thiết, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc. Sở, ngành được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng thời hạn, chính kiến rõ ràng; không trả lời chung chung, thiếu trách nhiệm hoặc né tránh trách nhiệm.

Trường hợp quá thời hạn yêu cầu mà sở, ngành được lấy ý kiến không trả lời hoặc chậm trả lời thì được xác định là đồng ý với ý kiến và đề xuất của đơn vị lấy ý kiến theo đúng quy định. Đơn vị lấy ý kiến có văn bản thông báo lại và sở, ngành không có ý kiến hoặc chậm có ý kiến chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

          2.3. Đối với các nội dung trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh còn ý kiến khác nhau giữa các sở, ngành về những nội dung chủ yếu thì Thủ trưởng cơ quan chủ trì phải đề cao trách nhiệm cá nhân, chủ động làm việc trực tiếp với Thủ trưởng cơ quan có ý kiến khác để trao đổi, thống nhất theo đúng quy định của Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

3. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện; kiểm tra, theo dõi, báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương về UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện.

                                                                              Tác giả: Trưởng phòng CCHC

Tải về máy: CV 2230 UB - TRIEN KHAI CONG ĐIEN 280 TTg.pdf

Về đầu trang