• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ TIN TỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hội thảo “Ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp”.

Ngày đăng

          Thực hiện Quyết định số 115/QĐ-BNV ngày 24/02/2022 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030”

Ngày 06/4/2023, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức Hội thảo “Ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp”.

Phân tích, đánh giá các chỉ số trong lĩnh vực cải cách hành chính của tỉnh những năm gần đây tuy có tăng nhưng vẫn còn nằm trong top cuối trên toàn quốc; đối với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã có nhiều nỗ lực, có sự cải thiện về kết quả đánh giá các chỉ số nhưng vẫn có những bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế và mong muốn từ người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc phân tích, đánh giá các chỉ số hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn thực hiện thủ công, mất nhiều công sức, tính chính xác chưa cao. Điều này cho thấy, các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh cần có nhận thức cao hơn về tinh thần phục vụ nhân dân, phải có những giải pháp cụ thể để giải quyết tốt thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân trong thời gian tới, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử minh bạch, hiện đại, vì nhân dân phục vụ. 

Với mục đích chia sẻ, hiện đại hóa phương thức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo, điều hành các cơ quan nhà nước, khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác cải cách hành chính, sự cần thiết phải hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Tại Hội thảo, Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Đại Nam giới thiệu, trình diễn “Ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp”. Các đại biểu tham dự Hội thảo đã thảo luận, nhận định sự cần thiết của ứng dụng này đối với công tác đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; đồng thời, góp ý để phần mềm được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

3.jpg

2.jpg

1.jpg

Hình ảnh tại Hội thảo

 Tác giả: Phòng CCHC