• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ TIN TỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Phối hợp tuyên truyền và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Ngày đăng

Để đảm bảo chất lượng triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, căn cứ Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 10/9/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; ngày 24/3/2023, Sở Nội vụ, Hội Nông dân, Hội LH Phụ nữ và Tỉnh đoàn Phú Yên tổ chức ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

GiaoUocTĐ.jpg
Đại diện Sở Nội vụ, Hội Nông dân, Hội LH Phụ nữ và Tỉnh đoàn Phú Yên ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Mục đích Chương trình phối hợp: Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến lực lượng hội viên của Hội Nông dân tỉnh, của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà về hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực công tác cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay; sự tiện ích của việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với người dân, doanh nghiệp và hiệu quả của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong việc xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Qua đó, xây dựng đội ngũ tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong lực lượng hội viên của Hội Nông dân tỉnh, của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và đoàn viên, thanh niên, góp phần thúc đẩy tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến của tỉnh và hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số đối với người dân, doanh nghiệp.

Chương trình phối hợp tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp hiểu về tiện ích của việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn và hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp mở tài khoản thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tra cứu thông tin quy định về thực hiện thủ tục hành chính; các thao tác gửi hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến; nhận và sử dụng kết quả giải quyết bản điện tử.

         Các đơn vị thống nhất phương thức phối hợp là mỗi đơn vị tự tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn gắn với các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị và nguồn lực hiện có của đơn vị mình. Đối với hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân thực hiện thủ tục hành chính ở Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã: Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Tỉnh đoàn có sự thống nhất, phân công trách nhiệm đối với tổ chức của mình cấp xã trong việc phối hợp thực hiện.
                                                                             
                                                                                               Tác giả: Phòng CCHC.

Về đầu trang