922/QĐ-UBND 06/07/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực tổ chức hành chính, lĩnh vực sự nghiệp công lập, lĩnh vực công chức, lĩnh vực viên chức, lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
921/QĐ-UBND 06/07/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổ chức hành chính; lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
897/QĐ-UBND 01/07/2021 Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2021
724/QĐ-UBND 27/05/2021 Quyết định về việc phê duyệt và công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên
05/CT-UBND 25/03/2021 Chỉ thị phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, với chủ đề “Phú Yên, đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc”