Văn bản của UBND
17/2020/QĐ-UBND 29/07/2020 Quyết định ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Phú Yên
27/2019/QĐ-UBND 12/07/2019 Quyết định về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên
21/2019/QĐ-UBND 21/06/2019 Quyết định Ban hành Quy định xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên
61/2018/QĐ-UBND 14/12/2018 Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên
59/2018/QĐ-UBND 14/12/2018 Bãi bỏ Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quy chế phối hợp về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên
60/2018/QĐ-UBND 14/12/2018 Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên
41/2018/QĐ-UBND 20/09/2018 Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên
39/2018/QĐ-UBND 10/09/2018 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh Phú Yên
30/2018/QĐ-UBND 11/07/2018 Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, ý kiến chỉ đạo do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
13/2018/QĐ-UBND 27/04/2018 Quyết định Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954
  • Lễ kỷ niệm ,85 năm ,ngày thành lâp, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng Bằng Sông Cửu Long