Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh
179/KH-UBND 30/09/2020 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2020
4781/UBND-TH 14/09/2020 Khảo sát đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp
12/CT-UBND 28/07/2020 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
1068/QĐ-UBND 19/07/2019 Quyết định về việc ban hành danh mục chuyên ngành và chỉ tiêu thu hút sử dụng trí của tỉnh Phú Yên năm 2019
1067/QĐ-UBND 19/07/2019 Quyết định về việc ban hành danh mục chuyên ngành và chỉ tiêu đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên năm 2019
466/QĐ-UBND 29/03/2019 Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên
468/QĐ-UBND 29/03/2019 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, xây dựng Chính quyền điện tử và Ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Phú Yên
01/CT-UBND 01/02/2019 Chỉ thị Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019, với Chủ đề "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả"
64/TB-UBND 12/02/2019 Thông báo V/v tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên
03/KH-UBND 07/01/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0914.731.189
Chánh Thanh tra Sở 0905.221.108
Thanh tra Sở 0573.842.733
  • Lễ kỷ niệm ,85 năm ,ngày thành lâp, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng Bằng Sông Cửu Long