Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Nội vụ
122/QĐ-SNV 15/02/2022 Về việc ban hành Kế hoạch thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên năm 2022
1660/SNV-QLVTLT 16/11/2021 Về việc báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2021
1032/SNV-VP 27/07/2021 V/v đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu về Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
1142/SNV-QLVTLT 04/11/2020 Về việc báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2020
1030/QĐ-SNV 20/07/2020 Quyết định ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ của Sở Nội vụ
301/QĐ-SNV 17/03/2020 Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch thu thập tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên năm 2020
8/KH-SNV 11/03/2020 Kế hoạch thực hiện phòng chống dịch bệnh viêm đường hộ hấp cấp nCoV-19 của Sở Nội vụ
1243/SNV-VTLT 28/10/2019 Về việc báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2019 theo Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ
1242/SNV-VTLT 28/10/2019 Về việc thực hiện chấm điểm đánh giá, xếp loại công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh
1103/SNV-VTLT 03/10/2019 Về việc triển khai thực hiện Công văn số 947/VTLTNN-TCCB về việc hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954
  • Lễ kỷ niệm ,85 năm ,ngày thành lâp, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng Bằng Sông Cửu Long