Hệ thống văn bản
468/QĐ-UBND 05/04/2022 Quyết định về việc kiện toàn Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh
350/QĐ-UBND 15/03/2022 Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Phú Yên
03/CT-UBND 23/02/2022 Chỉ thị Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 với chủ đề "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển"
05/CT-UBND 25/03/2021 Chỉ thị Phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thức XVII, với chủ đề "Phú Yên đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"
28/BC-UBND 23/02/2022 Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
122/QĐ-SNV 15/02/2022 Về việc ban hành Kế hoạch thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên năm 2022
1660/SNV-QLVTLT 16/11/2021 Về việc báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2021
1586/QĐ-UBND 03/11/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
1141/QĐ-UBND 30/08/2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: tổ chức hành chính; sự nghiệp công lập; công tác thanh niên; chính quyền địa phương; văn thư - lưu trữ; tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; hội; quỹ; công chức; viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
1038/QĐ-UBND 03/08/2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức hành chính; lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; lĩnh vực quản lý nhà nước về Hội; lĩnh vực quản lý nhà nước về Quỹ thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp huyện

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954
  • Lễ kỷ niệm ,85 năm ,ngày thành lâp, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng Bằng Sông Cửu Long