Thông báo kết quả thi và danh sách công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức từ cán sự hoặc tương đương lên chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Phú Yên năm 2021

Tải về: Tại đây