Thông báo điều chỉnh nội dung của Kế hoạch số 33/KH-UBND tỉnh về thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021

Tải về: Tại đây