Lấy ý kiến góp ý chọn mẫu điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020.

Tải về: Tại đây

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954