Danh bạ

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỞ NỘI VỤ PHÚ YÊN

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

I

Ban Giám đốc Sở

1

Trương Ngọc Tuấn

Giám đốc

02573.843558

0914731189

truongngoctuan@phuyen.gov.vn

2

Lê Tấn Đễ

Phó Giám đốc

02573.842418

0779576639

letande@phuyen.gov.vn

3

Bùi Trọng Lân

Phó Giám đốc

02573.556939

0914139449

buitronglan@phuyen.gov.vn

II

Văn Phòng, ĐT: 02573.841429

1

Nguyễn Ngọc Quảng

Chánh Văn phòng Sở

02573.842074

0946525775

nguyenngocquang@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Thị Hạ

Kế Toán trưởng

02573.843076

0986852212

nguyenthiha@phuyen.gov.vn

3

Trần Thế Hưng

Chuyên Viên

02573.841429

0914254452

tranthehung@phuyen.gov.vn

4

Lê Khắc Tình

Chuyên Viên

02573.841429

0986778635

lekhactinh@phuyen.gov.vn

5

Trần Thị Ái Ly

Chuyên Viên

02573.841429

0383022023

tranthiaily@phuyen.gov.vn

6

Lê Thị Thủy

Cán sự

02573.841429

0836907747

lethithuy@phuyen.gov.vn

7

Đào Thị Thu Nguyệt

Cán sự

02573.841429

0918955435

daothithunguyen@phuyen.gov.vn

8

Trần Văn Hậu

Lái xe

02573.841429

0905171655

 

9

Nguyễn Vượng

Lái xe

02573.841429

0978218623

 

10

Lê Thị Thúy

Nhân viên phục vụ

 

0377978658

 

11

Trần Bá Lễ

Bảo Vệ

 

0399413241

 

III

Thanh tra Sở, ĐT: 02573.842733

1

Đặng Văn Nhiên

Chánh Thanh tra

02573.842733

0905221108

dangvannhien@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Thiện Thuật

Thanh tra viên

02573.842733

0913400379

nguyenthienthuat@phuyen.gov.vn

4

Phạm Thị Tố Nga

Chuyên Viên

02573.842733

0905157877

phamthitonga@phuyen.gov.vn

IV

Phòng Tổ chức, Công chức, Viên chức, ĐT: 02573.843852 - 3.842530

1

Lê Tuấn

Trưởng P.TCCCVC

02573.843852

0905235016

letuan@phuyen.gov.vn

2

Trần Văn Nhiên

Phó trưởng P.TCCCVC

02573.843852

0945297575

tranvannhien@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Quốc Thường

Phó trưởng P.TCCCVC

02573.842530

0987337754

nguyenquocthuong@phuyen.gov.vn

4

Trịnh Thị Huỳnh Hân

Phó trưởng P.TCCCVC

02573.843852

0977326005

trinhthihuynhhan@phuyen.gov.vn

5

Vương Thị Thúy Linh

Chuyên Viên

02573.843852

0918162959

vuongthithuylinh@phuyen.gov.vn

6

Huỳnh Thị Thu Phượng

Chuyên Viên

02573.843852

0356160236

huynhthithuphuong@phuyen.gov.vn

7

Huỳnh Nhất Long

Chuyên Viên

02573.843852

0363061625

huynhnhatlong@phuyen.gov.vn

8

Ngô Thị Thúy Ái

Chuyên Viên

02573.842733

0984890303

ngothithuyai@phuyen.gov.vn

9

Trịnh Xuân Đãm

Chuyên Viên

02573.842733

0903012807

trinhxuandam@phuyen.gov.vn

10

Trần Thị Diệu

Chuyên Viên

02573.842530

0905572729

tranthidieu@phuyen.gov.vn

11

Lê Thị Kim Thảo

Chuyên Viên

02573.842530

0984443476

lethikimthao@phuyen.gov.vn

V

Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, ĐT: 02573.841040

1

Nguyễn Đình Trung

Trưởng P.XDCQ&CTTN

02573.841040

0905224002

nguyendinhtrung@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Tiến Dũng

Phó P.XDCQ&CTTN

02573.841040

0913451792

nguyentiendung@phuyen.gov.vn

3

Võ Nguyên

Phó P.XDCQ&CTTN

02573.841040

0918956234

vonguyen@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Đức Huy

Chuyên Viên

02573.841040

0905553848

nguyenduchuy@phuyen.gov.vn

5

Trần Hồng Khiêm

Chuyên Viên

02573.841040

0924573750

tranhongkhiem@phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Thị Cẩm Giang

Cán sự

02573.841040

0919468179

nguyenthicamgiang@phuyen.gov.vn

VI

Phòng Cải cách hành chính, ĐT: 02573.842954

1

Nguyễn Thị Thanh Thu

Trưởng P.CCHC

02573.842954

0916528488

nguyenthithanhthu77@phuyen.gov.vn

2

Bùi Văn Nam

Phó trưởng P.CCHC

02573.842954

0905094380

buivannam@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Kim Hồng

Chuyên Viên

02573.842954

0919015948

nguyenkimhong@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Thị Kim Chi

Chuyên Viên

02573.842954

0989789151

nguyenthikimchi90@phuyen.gov.vn

5

Vũ Thị Thái Hòa

Chuyên Viên

02573.842954

0989274471

vuthithaihoa@phuyen.gov.vn

VII

Phòng Quản lý Văn thư – Lưu trữ, ĐT: 02573.550509

1

Nguyễn Phúng

Phó Trưởng phòng

02573.550509

0935220376

nguyenphung@phuyen.gov.vn

2

Đào Thái Phong

Kế Toán

02573.550509

0905790123

daothaiphong@phuyen.gov.vn

3

Mạnh Thị Mỹ Dung

Chuyên viên

02573.550509

01214506361

machthimydung@phuyen.gov.vn

4

Đặng Thị Vương

Chuyên viên

02573.550509

01213688950

dangthivuong@phuyen.gov.vn

VIII

Ban Tôn Giáo, ĐT: 02573.843078

1

Lê Đình Chương

Trưởng Ban

02573.601566

0935797336

ledinhchuong@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Hòa Phương

Phó Trưởng ban

02573.843078

0383779759

nguyenhoaphuong@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thu Hiện

Phó Trưởng ban

 

0905269020

Nguyenthithuhien80@phuyen.gov.vn

4

Hồ Văn Lai

Trưởng P. NV

02573.553387

0974646388

hovanlai@phuyen.gov.vn

5

Lê Ngọc Trung

Trưởng P. HC-TH

02573.601041

0905216688

lengoctrung@phuyen.gov.vn

6

Võ Trịnh Thu Hiền

Phó trưởng P. HC-TH

02573.843078

0987924849

votrinhthuhien@phuyen.gov.vn

7

Tạ Trung Lân

Phó trưởng P. NV

02573.601041

0933246957

tatrunglan@phuyen.gov.vn

8

Nguyễn Thị Hạnh Dung

Chuyên Viên

02573.843078

0909755739

nguyenthihanhdung@phuyen.gov.vn

9

Võ Thị Mỹ Linh

Chuyên Viên

02573.601041

0947779967

vothimylinh@phuyen.gov.vn

10

Nguyễn Trần Thu Hương

Cán sự

02573.843078

01267286641

nguyenthithuhuong@phuyen.gov.vn

11

Phan Tấn Tiến

Lái xe

02573.843078

0914140334

 

12

Phạm Thị Thu Thủy

NV phục vụ

02573.843078

01245047726

 

13

Nguyễn Phú

Bảo Vệ

02573.843078

01206138747

 

IX

Ban Thi đua - Khen thưởng, ĐT: 02573.843322

1

Nguyễn Vũ Lộc

Trưởng ban

02573.843239

0983134950

nguyenvuloc@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Thị Hồng Hiệp

Phó trưởng ban

02573.843062

0974093232

nguyenthihonghiep@phuyen.gov.vn

3

Trần Văn Khải

Trưởng P. NV

02573.843323

0903556613

tranvankhai@phuyen.gov.vn

4

Trần Bá Phùng

Phó Trưởng P. NV

02573.823412

0979760737

tranbaphung@phuyen.gov.vn

5

Trần Thúy Hằng

Chuyên Viên

02573.823412

0916254749

tranthuyhang@phuyen.gov.vn

6

Lê Thanh Triệu

Chuyên Viên

02573.823412

0906595913

lethanhtrieu@phuyen.gov.vn

7

Phan Thị Thanh Hà

Chuyên Viên

02573.843323

0935670707

phanthithanhha@phuyen.gov.vn

8

Nguyễn Thị Ái Trinh

Cán sự

02573.843323

0935020938

nguyenthiaitrinh@phuyen.gov.vn

9

Kim Thị Minh Nguyệt

Chuyên Viên

02573.843322

01206021846

kimthiminhnguyet@phuyen.gov.vn

10

Ngô Văn Minh

Kế Toán

02573.843322

0906451282

ngovanminh@phuyen.gov.vn

X

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh,   ĐT: 02573.838377

1

Đặng Thị Nhung

Giám đốc

02573.552141

01655236619

dangthinhung@phuyen.gov.vn

2

Phạm Thị Minh Nguyệt

Lưu trữ viên

02573.838377

0978867207

phamthiminhnguyet@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thị Phương Nhung

Lưu trữ viên

02573.838377

0905754519

nnguyenthiphuongnhung@phuyen.gov.vn

4

Phạm Duy Nhất

Chuyên Viên

02573.838377

0984772412

phamduynhat@phuyen.gov.vn

5

Bùi Thị Phương Hoa

Lưu trữ viên

02573.838377

01654530096

buithiphuonghoa@phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Thị Kim Chi

Lưu trữ viên

02573.838377

0988314991

nguyenthikimchi@phuyen.gov.vn

7

Nguyễn Thị Thu Hương

Lưu trữ viên

02573.838377

0983820234

nguyenthithuhuong@phuyen.gov.vn

8

Ngô Đức Tùng

Lưu trữ viên

02573.838377

0985414664

ngoductung@phuyen.gov.vn