Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC

CỦA CÁC ĐƠN VỊ

         . Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ

1. Phòng Tổng hợp và Quản lý Văn thư - Lưu trữ

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh; công tác thông tin, tổng hợp, điều phối hoạt động của Sở theo chương trình, kế hoạch công tác; các công tác trong nội bộ Sở gồm: Tổ chức cán bộ; pháp chế; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; bình đẳng giới; công tác văn thư, lưu trữ; thi đua - khen thưởng; kỷ luật; tài chính, kế toán, quản lý tài sản và hành chính quản trị. Thực hiện các công tác khác do Giám đốc Sở giao.

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, các công chức và nhân viên.

2. Thanh tra Sở

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành nội vụ; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và các công chức.

3. Phòng Tổ chức, Công chức, Viên chức

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp công lập; biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ, công chức, viên chức; vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức; cải cách chế độ công vụ, công chức; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (trừ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã); chế độ tiền lương và các chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các công chức.

4. Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện quản lý nhà nước về: Chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, khu phố; thực hiện dân chủ ở cơ sở; công tác dân vận chính quyền; công tác thanh niên; tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các công chức.

5. Phòng Cải cách hành chính

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực cải cách hành chính. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng và các công chức.

* Các đơn vị trực thuộc và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

1. Ban Thi đua - Khen thưởng

a) Vị trí, chức năng: Ban Thi đua - Khen thưởng là tổ chức tương đương Chi cục, trực thuộc Sở Nội vụ, có nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn tỉnh; là cơ quan thường trực của Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh;

Ban Thi đua – Khen thưởng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ.

Ban Thi đua – Khen thưởng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, phương tiện, biên chế, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao; thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật và quy định của Sở Nội vụ.

b) Cơ cấu tổ chức gồm:

Lãnh đạo Ban gồm: Trưởng Ban và Phó Trưởng ban.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: phòng Nghiệp vụ, phòng Hành chính - Tổng hợp. Phòng thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các công chức.

c) Biên chế công chức của Ban Thi đua - Khen thưởng do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định trong tổng biên chế công chức thuộc Sở Nội vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Ban Tôn giáo

 a) Vị trí, chức năng: Ban Tôn giáo là tổ chức tương đương Chi cục trực thuộc Sở Nội vụ, có nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh.

Ban Tôn giáo chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ.

Ban Tôn giáo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, phương tiện, biên chế, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao; thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật và quy định của Sở Nội vụ.

b) Cơ cấu tổ chức gồm:

Lãnh đạo Ban gồm: Trưởng Ban và Phó Trưởng ban;

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: phòng Nghiệp vụ, phòng Hành chính - Tổng hợp. Phòng thuộc Ban Tôn giáo có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các công chức.

c) Biên chế công chức của Ban Tôn giáo do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định trong tổng biên chế công chức thuộc Sở Nội vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh

          a) Vị trí, chức năng: Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử; tổ chức thu thập, chỉnh lý, bảo quản, khai thác tài liệu lưu trữ lịch sử; thực hiện các dịch vụ công về lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, phương tiện, biên chế, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Giám đốc Trung tâm, Phó Giám đốc Trung tâm, các viên chức và các nhân viên.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: phòng Hành chính – Tổng hợp, phòng Nghiệp vụ, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ được thành lập khi có đủ điều kiện theo quy định. Phòng thuộc Trung tâm có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, các viên chức và các nhân viên.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954