Nhìn lại chặng đường xây dựng và trưởng thành ngành quản lý nhà nước về tôn giáo ở Phú Yên (nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo 02/8/1955- 02/8/2022)

Chuyên mục: Lĩnh vực tôn giáo | Đăng ngày: 02/08/2022

Ngày 02/8/1955, Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ký ban hành Nghị định số 566/NĐ-CP về việc thành lập Ban Tôn giáo, một đơn vị trong Ban Nội chính Chính phủ và trực thuộc Thủ tướng Phủ, tiền thân của Ban Tôn giáo Chính phủ ngày nay, với chức năng giúp Thủ tướng và chính quyền các cấp triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về tôn giáo, đồng thời thiết lập hệ thống Ban Tôn giáo trực thuộc các ủy ban hành chính khu, các Ủy ban hành chính tỉnh, cũng là tiền thân của hệ thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo. Ngày 27/5/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 445/QĐ-TTg về việc lấy ngày 02/8 hàng năm là “Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo”. Tại Phú Yên, trước yêu cầu nhiệm vụ công tác tôn giáo ở địa phương, UBND tỉnh Phú Yên ký ban hành Quyết định số: 704/QĐ-UB ngày 26/7/1994 về việc thành lập Ban Tôn giáo chính quyền tỉnh, với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh…

“Nhìn lại một số kết quả nổi bậc của Ban Tôn giáo….”

Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao. Điểm lại một số nét nổi bật như: (1) Công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo đã được triển khai kịp thời, hiệu quả và có nhiều đổi mới, sáng tạo, bám sát những chỉ đạo của cấp trên, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và các sở, ban ngành liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản liên quan công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo sát với tình hình địa phương. (2) Chủ động phối hợp các ban ngành chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm giải quyết kịp thời những kiến nghị, nhu cầu chính đáng của các tổ chức tôn giáo; bảo đảm cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật và Hiến chương, Điều lệ được Nhà nước công nhận. Kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm minh những đối tượng lợi dụng tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; chia rẽ, phá hoại đoàn kết tôn giáo và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bước đầu nghiên cứu phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển tỉnh nhà. (3) Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được tăng cường, đẩy mạnh và đổi mới với nhiều hình thức, nội dung phong phú; công tác vận động, tranh thủ chức sắc, chức việc và người có uy tín trong các tôn giáo luôn được quan tâm, có chiều sâu, với nhiều hình thức và phương pháp linh hoạt, tạo sự tin tưởng, cởi mở giữa các vị chức sắc tôn giáo với các cấp chính quyền, qua đó vận động, tuyên truyền, xây dựng sự đoàn kết và tập hợp được các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc, chức việc, tín đồ sống “tốt đời đẹp đạo”, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;  Ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đạt được những kết quả nêu trên chính là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành và địa phương trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, sự nỗ lực cống hiến của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành qua các thời kỳ đối với sự nghiệp phát triển của ngành quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Ông Bùi Trọng Lân, PGĐ Sở Nội vụ; ông Lê Đình Chương, Trưởng Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ chụp ảnh lưu niệm cùng bà Phạm Thị Thanh Trà, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (thứ hai từ trái sang) và bà Trần Thị Minh Nga,Phó Trưởng Ban, Ban Tôn giáo Chính phủ tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

 

“Tự hào và tiếp bước phát huy truyền thống vẻ vang của ngành quản lý nhà nước về tôn giáo…”.

Thời gian đến, để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ngành quản lý nhà nước về tôn giáo ở Phú Yên tập trung làm tốt những nhiệm vụ sau: (1) Tiếp tục quán triệt và triển khai có chiều sâu, gắn với hiệu quả về các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. (2) Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác tôn giáo trong tình hình mới; tạo điều kiện, hướng dẫn cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt đúng quy định của pháp luật; chủ động giúp đỡ, giải quyết các nhu cầu hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, tâm linh của quần chúng, đồng thời chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. (3) Thực hiện tốt mục tiêu đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết toàn dân tộc. Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người theo quy định của pháp luật. Phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo vào giữ gìn và nâng cao đạo đức truyền thống xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư, góp phần ngăn chặn các tệ nạn xã hội theo đúng quan điểm của Đảng thể hiện trong các văn kiện Đại hội thứ XIII về tôn giáo, tín ngưỡng và công tác tín ngưỡng, tôn giáo. (4) Tham mưu cấp thẩm quyền kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy làm công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo các cấp, đáp ứng tốt yêu cầu của thực tiễn….

 

                                              Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Nội vụ

                                                            Trương Ngọc Tuấn


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954