Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII

Chuyên mục: Hoạt động Đảng, Đoàn thể | Đăng ngày: 28/01/2021

Chiều ngày 20/01, Đảng uỷ Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                           Đồng chí Lê Tấn Đễ - Phó Bí thư Đảng uỷ Sở - Phó Giám đốc Sở

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Tấn Đễ - Phó Bí thư Đảng uỷ Sở - Phó Giám đốc Sở đã quán triệt, triển khai các nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó nhấn mạnh: từ chủ đề của Đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển. Nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII bao gồm 15 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá cụ thể trên từng lĩnh vực. Trong đó tập trung vào nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng văn hoá, con người Phú Yên phát triển toàn diện; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân; khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, trọng tâm là về kinh tế biển, gắn với ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thiện nền tảng, hạ tầng kỹ thuật quan trọng của một số ngành kinh tế chủ lực, để đến năm 2030, Phú Yên có ngành dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp phát triển mạnh…; Nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bao gồm 08 chỉ tiêu, 2 nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá cụ thể trên từng lĩnh vực. Trong đó tập trung vào xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, kỷ luật; chủ động hội nhập, đổi mới, sáng tạo, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, doanh nghiệp phát triển; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp, góp phần đưa Phú Yên phát triển nhanh và bền vững…

                                                             Toàn cảnh Hội nghị


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954