Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chuyên mục: Hoạt động Đảng, Đoàn thể | Đăng ngày: 10/08/2022

Thực hiện Kế hoạch số 77-KH / ĐUK ngày 29/7/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ngày 08/8/2022, tại Hội trường Sở, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, đồng chí Lê Tấn Đễ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc và đ / c Bùi Trọng Lân - Phó Giám đốc Sở đã quán triệt nghị quyết lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với 04 chuyên đề: Nghị quyết số 18-NQ / TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiểu quả quản lý lý và sử dụng đất, tạo ra năng lực cho ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao ”; Nghị quyết số 19-NQ / TW, ngày 16/6/2022 “Về nông nghiệp, nông dân, nông dân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20 - NQ / TW ngày 16/6/2022 “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới ” và Nghị quyết số 21-NQ / TW, ngày 16/6/2022 "Về tăng cường cử động cố gắng, xây dựng tổ chức cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ viên trong giai đoạn mới ”. 

  

                                 (Đồng chí Bùi Trọng Lân - Phó Giám đốc Sở quán triệt nghị quyết tại Hội nghị)