Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm 2021

Chuyên mục: Hoạt động Đảng, Đoàn thể | Đăng ngày: 28/01/2021

Trong năm 2020, Sở Nội vụ đã triển khai thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ được UBND tỉnh giao theo Chương trình hành động số 01, 02/CTr-UBND năm 2020. Hệ thống chính quyền cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; đội ngũ cán bộ công chức cấp xã đủ trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý kinh tế - xã hội của địa phương. Địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh được quản lý chặt chẽ, không có phát sinh mới. Tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh luôn được củng cố kiện toàn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao, hoạt động ổn định theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, khắc phục chồng chéo; tinh gọn tổ chức bên trong. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo các Sở, ngành, UBND cấp huyện, luôn được bổ sung, kiện toàn giúp các đơn vị, địa phương có đủ cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu lực hiệu quả. Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị nghiệp công lập được quản lý chặt chẽ, đúng quy định. Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được giải quyết kịp thời, giúp ổn định cuộc sống, an tâm công tác. Công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh; ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng lên rõ rệt; đội ngũ công chức, viên chức luôn được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ gắn với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp,... Các tổ chức, chức sắc, tín đồ tôn giáo được tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật và Hiến chương của các tôn giáo; Công tác thi đua, khen thưởng được đẩy mạnh, khen thưởng hướng về người trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, khen thưởng đúng đối tượng, đúng thành tích, tạo được động lực thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; Công tác văn thư, lưu trữ được quan tâm, tài liệu lưu trữ phát huy được giá trị, phục vụ tốt nhu cầu tra cứu, sử dụng tài liệu của các tổ chức, cá nhân.

                                                  Lãnh đạo sở phát động phong trào thi đua 

Qua các phong trào thi đua, đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên của Sở đã phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu lãnh đạo sở thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước của ngành. Hội đồng Thi đua - khen thưởng của Sở đã xét, đề nghị cấp có thẩm quyền ghi nhận và quyết định khen thưởng các thành tích trong năm 2020 như sau:

- Đối với tập thể: Chủ tịch UBND tỉnh quyết định: Tặng Bằng khen cho 02 tập thể; Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho: 02 tập thể; Giám đốc Sở công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho 12 tập thể, tặng Giấy khen cho 10 tập thể.

- Đối với cá nhân: Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 cá nhân; Giám đốc Sở công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 71 cá nhân; danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 07 cá nhân; tặng Giấy khen cho 67 cá nhân.

 

                           Lãnh đạo Sở trao giấy khen cho công chức, viên chức


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954