Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chuyên mục: Hoạt động Đảng, Đoàn thể | Đăng ngày: 24/04/2021

Sáng ngày 22/4/2021, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị để công chức, viên chức, đảng viên tham gia Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Lê Tấn Đễ – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, làm báo cáo viên quán triệt học tập Nghị quyết sẽ giúp công chức, viên chức, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ nắm vững và thực hiện đúng những nội dung của Nghị quyết, qua đó, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, cổ vũ, động viên công chức, viên chức, đảng viên, người lao động phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 Theo đó, các chị bộ, các đoàn thể và nhất là người đứng đầu đơn vị cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng là việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, tạo sự đồng thuận cao, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội XIII của Đảng.

 

 Đồng chí Lê Tấn Đễ – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc


           Trong khuôn khổ của buổi học, công chức, viên chức, đảng viên được nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bao gồm các nội dung như: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị; Chiến lược phát triển KT - XH 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH 05 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH hội 05 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII. Trước khi triển khai các nội dung chính của Hội nghị.

 Hình ảnh tại Hội nghị

 


Các tin cùng chuyên mục: