Kết quả thực hiện nhiệm vụ Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Chuyên mục: Cải cách hành chính | Đăng ngày: 04/05/2021

 Thực hiện Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ Nội vụ về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh Phú Yên về việc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, Kế hoạch số 06/KH-SNV-BCĐ ngày 08/02/2021 của Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 về việc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Phú Yên, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021, báo cáo kết quả triển khai thực hiện điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trong thời gian qua như sau:

          1. Kết quả chỉ đạo triển khai thực hiện

- Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc giám sát viên cấp tỉnh, giám sát viên phụ trách địa bàn thành phố Tuy Hòa theo dõi, duyệt phiếu điều tra của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh trên hệ thống để hoàn thành tiến độ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh đề ra; đôn đốc, nhắc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh khẩn trương thực hiện việc kê khai phiếu điều tra; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra và phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố về công tác điều tra cơ sở hành chính;

- Chỉ đạo thường xuyên việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình điều tra, đặc biệt là bước thu thập thông tin trên Trang thông tin điện tử điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

- Chỉ đạo các Ban chỉ đạo Tổng điều tra và phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành công tác điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đạt 100% theo đúng kế hoạch.

2. Kết quả thực hiện điều tra

Tính đến ngày 27/4/2021, trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã có 401/401 cơ sở hành chính hoàn thành việc kê khai phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021, đạt 100% theo kế hoạch đã đề ra, cụ thể như sau:

STT

Cơ quan, đơn vị

Tổng cộng

Hoàn thành

Ghi chú

1

Tỉnh Phú Yên

60

60

 

2

Thành Phố Tuy Hoà

39

39

 

3

TX Sông Cầu

39

39

 

4

TX Đông Hoà

36

36

 

5

Huyện Tây Hoà

37

37

 

6

Huyện Sông Hinh

38

38

 

7

Huyện Sơn Hoà

40

40

 

8

Huyện Phú Hoà

34

34

 

9

Huyện Đồng Xuân

37

37

 

10

Huyện Tuy An

41

41

 

Tổng cộng:

401

401

 

3. Kiến nghị, đề xuất

Giám sát viên Bộ Nội vụ sớm kiểm tra, duyệt phiếu kê khai các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên để tỉnh kịp thời chỉnh sửa, bổ sung các phiếu điều tra cơ sở hành chính (nếu có).

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trong thời gian qua, xin báo cáo Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.


Các tin cùng chuyên mục: