Giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Chuyên mục: Cải cách hành chính | Đăng ngày: 06/05/2021

I. PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI TRỤ SỞ LÀM VIỆC

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi

Trụ sở làm việc được quy định trong hướng dẫn này gồm văn phòng, công sở.

1.2. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Khách đến thăm và làm việc.

Bảo vệ trụ sở

Người quản lý, người sử dụng lao động.

2. Nội dung thực hiện

2.1. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch

Cài đặt các ứng dụng của bộ giải pháp và luôn bật trong suốt quá trình làm việc và khi tới nơi công cộng; hướng dẫn, vận động người thân trong gia đình cài đặt và sử dụng ứng dụng

Chấp hành nghiêm túc các yêu cầu với việc khai báo y tế điện tử trên các ứng dụng của bộ giải pháp và việc quét mã QR Code khi ra vào cơ quan và các địa điểm công cộng

2.2. Trách nhiệm của khách đến thăm và làm việc

Mở ứng dụng Bluezone, tuân thủ yêu cầu quét mã QR Code khi ra vào các điểm công cộng.

2.3. Trách nhiệm của bảo vệ trụ sở

Kiểm tra, giám sát và đảm bảo khách đến thăm, làm việc tại trụ sở thực hiện quét mã QR trước khi được đi vào trụ sở.

2.4. Trách nhiệm của người quản lý, người sử dụng lao động

Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch.

Thực hiện việc treo/dán các mã QR Code tại điểm ra vào trụ sở để người lao động, khách đến thăm và làm việc có thể quét mã khi ra vào.

Thực hiện đặt bộ giải pháp cho bản thân và yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cài đặt, sử dụng ứng dụng, tuân thủ việc quét mã QR Code bắt buộc khi ra vào trụ sở làm việc.

 

II. PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG CÁC CUỘC HỌP

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi

Các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn từ 30 người trở lên.

(Các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn dưới 30 người hoặc giao ban đơn vị cơ quan, cơ quan tổ chức áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp).

1.2. Đối tượng áp dụng

Người tham gia.

Ban tổ chức.

2. Nội dung thực hiện

2.1. Trách nhiệm của người tham gia họp và người tổ chức cuộc họp

Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch.

Cài đặt và bật ứng dụng Bluezone trong thời gian diễn ra cuộc họp, tuân thủ quy định về quét mã QR Code tại khu vực ra vào của địa điểm họp (Nếu có)

2.2. Trách nhiệm của Ban tổ chức

Yêu cầu tất cả các thành viên thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch.

Thực hiện việc treo/dán các mã QR Code tại khu vực ra vào của địa điểm họp (Nếu cần thiết)

Yêu cầu các thành viên tham gia họp bật ứng dụng tiếp xúc gần luezone và tuân thủ việc quét mã QR Code khi ra vào địa điểm họp.


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954