Tuyên truyền phổ biến Luật Thi đua Khen thưởng

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 21/10/2022

Tải về: Tại đây

Thực hiện Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh về việc phổ biến các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh. Để triển khai và thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Doanh nghiệp tham gia Khối thi đua của tỉnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật Thi đua, Khen thưởng ở cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp mình bằng các hình thức phù hợp.

 

 


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954