Tổ chức Sinh nhật đoàn viên công đoàn Sở Nội vụ tháng 3

Tổ chức Sinh nhật đoàn viên công đoàn Sở Nội vụ tháng 3