Đoàn Công tác Bộ Nội vụ Thăm và làm việc Sở Nội vụ Phú Yên

Đoàn Công tác Bộ Nội vụ Thăm và làm việc Sở Nội vụ Phú Yên