Đoàn Công tác Bộ Nội vụ Thăm và làm việc Sở Nội vụ Phú Yên

Đoàn Công tác Bộ Nội vụ Thăm và làm việc Sở Nội vụ Phú Yên

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954