Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở

Chuyên mục: Giới thiệu | Đăng ngày: 08/03/2017

       Để đảm bảo điều hành hoạt động công tác của cơ quan, Giám đốc Sở Nội vụ Phú Yên thông báo phân công nhiệm vụ công tác từng thành viên trong Ban Giám đốc Sở như sau:   

       1. Ông Trương Ngọc Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở

Trực tiếp phụ trách công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước; công tác thanh tra công vụ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh; công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, biên chế; công tác tài chính; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; bí mật nhà nước; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Sở. Làm chủ tài khoản cơ quan.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo phòng: Tổ chức, công chức, viên chức; Thanh tra Sở.

2. Ông Lê Tấn Đễ, Phó Giám đốc Sở, làm nhiệm vụ thường trực, giúp Giám đốc Sở các lĩnh vực: Công tác hành chính - tổng hợp; công tác lễ tân - khánh tiết của Sở; Công tác chính quyền cơ sở; Công tác cải cách hành chính; công tác cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở; công tác địa giới hành chính; công tác quản lý nhà nước về thanh niên; công tác quản lý nhà nước về tổ chức Hội và tổ chức phi Chính phủ.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các phòng: Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên; Cải cách hành chính; Văn phòng Sở.

          Được Giám đốc Sở ủy quyền: Điều hành toàn bộ hoạt động của cơ quan khi Giám đốc Sở đi vắng; làm chủ tài khoản thứ nhất.

3. Ông Bùi Trọng Lân, Phó Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở các lĩnh vực: Công tác quản lý nhà nước về thi đua - khen thưởng; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc: Quản lý Văn thư - Lưu trữ; Ban Thi đua - Khen thưởng; Ban Tôn giáo; Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

        Được Giám đốc Sở ủy quyền: Điều hành toàn bộ hoạt động của cơ quan khi được Giám đốc Sở phân công; làm chủ tài khoản thứ hai.

        Sở Nội vụ Phú Yên xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh biết để tiện liên hệ công tác.


Các tin cùng chuyên mục: