Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị

Chuyên mục: Giới thiệu | Đăng ngày: 08/03/2017

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC

CỦA CÁC ĐƠN VỊ

         Tổ chức các đơn vị thuộc Sở Nội vụ

1. Văn phòng Sở Nội vụ.

a) Chức năng, nhiệm vụ: Là tổ chức thuộc Sở Nội vụ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác thông tin, tổng hợp, điều phối hoạt động của Sở Nội vụ theo chương trình, kế hoạch công tác; các công tác trong nội bộ cơ quan Sở Nội vụ, gồm: tổ chức cán bộ; pháp chế; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; bình đẳng giới; văn thư, lưu trữ; thi đua - khen thưởng; tài chính, kế toán, quản lý tài sản và hành chính quản trị.

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Chánh Văn phòng, không quá 02 Phó Chánh Văn phòng, công chức chuyên môn nghiệp vụ và nhân viên giúp việc.

2. Thanh tra Sở Nội vụ.

a) Chức năng, nhiệm vụ: Là tổ chức thuộc Sở Nội vụ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nội vụ tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở Nội vụ chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở Nội vụ; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Nội vụ.

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Chánh Thanh tra, không quá 02 Phó Chánh Thanh tra và thanh tra viên.

3. Phòng Tổ chức, Công chức, Viên chức

a) Chức năng, nhiệm vụ:

Là tổ chức thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp công lập; biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; cán bộ, công chức, viên chức; vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức; cải cách chế độ công vụ, công chức; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; chế độ tiền lương và các chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn nghiệp vụ.

4. Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên.

a) Chức năng, nhiệm vụ: là tổ chức thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và công tác thanh niên.

  b) Cơ cấu tổ chức gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn nghiệp vụ.

5. Phòng Cải cách hành chính.

a) Chức năng, nhiệm vụ: Là tổ chức thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác cải cách hành chính.

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn nghiệp vụ.

6. Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ

a) Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ là tổ chức thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ, gồm:

Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư, lưu trữ; quản lý lưu trữ thông tin số trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

Thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Danh mục tài liệu hết giá trị của Lưu trữ lịch sử tỉnh, quyết định hủy tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật;

Thẩm định Danh mục tài liệu hết giá trị cần hủy tại Lưu trữ cơ quan đối với cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh; quyết định việc hủy tài liệu có thông tin trùng lắp tại Lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật;

Cấp mới, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật;

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đối với đội ngũ công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác văn thư, lưu trữ.

Kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư, lưu trữ: Giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ.

Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn nghiệp vụ.”.

Tổ chức các cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ

1. Trung tâm Lưu trữ lịch sử: Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, phương tiện, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

a. Vị trí, chức năng:

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh có chức năng quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh; tổ chức thu thập, chỉnh lý, bảo quản, khai thác, sử dụng và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; thực hiện các hoạt động dịch vụ về lưu trữ theo quy định của pháp luật. Giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ:

Trình cấp có thẩm quyền ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu và phê duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh;

Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử chuẩn bị tài liệu nộp lưu;

Thu thập hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh; chỉnh lý, phân loại, xác định giá trị tài liệu lưu trữ; tổ chức tiêu huỷ tài liệu hết giá trị đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh;

Thực hiện số hóa, lập bản sao bảo hiểm, thống kê, tu bổ phục chế, lập danh mục tài liệu mật và giải mật tài liệu lưu trữ; xây dựng, hoàn thiện, chỉnh sửa bổ sung công cụ tra cứu tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh;

Bảo vệ, bảo quản, thống kê, tổ chức sắp xếp khoa học các phông tài liệu, thực hiện chế độ khử trùng, mối mọt cho tài liệu đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh; tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh;

Thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm, thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ quy định.

Trung tâm Lưu trữ lịch sử chịu sự chỉ đạo, quản lý của Giám đốc Sở Nội vụ về tổ chức bộ máy, biên chế và hoạt động. Đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ.

b. Cơ cấu tổ chức gồm:

          Trung tâm Lưu trữ lịch sử có Giám đốc, 01 Phó Giám đốc. Số người làm việc của Trung tâm Lưu trữ lịch sử do Giám đốc Sở Nội vụ giao trong tổng số người làm việc được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hàng năm cho Sở Nội vụ.

Trung tâm Lưu trữ lịch sử có 01 phòng Hành chính - Tổng hợp, 01 phòng Nghiệp vụ. Phòng thuộc Trung tâm Lưu trữ lịch sử có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và các viên chức, nhân viên thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ”.

2. Ban Thi đua - Khen thưởng:

a) Vị trí, chức năng:

Ban Thi đua - Khen thưởng là tổ chức tương đương chi cục, trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng;

Ban Thi đua - Khen thưởng là cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ;

Ban Thi đua - Khen thưởng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, phương tiện, biên chế, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao; có trách nhiệm thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp hiện hành của tỉnh.

b) Cơ cấu tổ chức

Ban Thi đua - Khen thưởng có Trưởng ban và không quá 02 Phó ban. Căn cứ vào tính chất, đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của địa phương có thể phân công 01 Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm nhiệm Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng theo quy định hiện hành của tỉnh về công tác cán bộ.

Ban Thi đua - Khen thưởng có 01 phòng nghiệp vụ, 01 phòng Hành chính - Tổng hợp. Phòng thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

c) Biên chế công chức của Ban Thi đua - Khen thưởng do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định trong tổng biên chế công chức và tổng số lượng người làm việc thuộc Sở Nội vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Ban Tôn giáo:

a) Vị trí, chức năng

Ban Tôn giáo là tổ chức tương đương chi cục, trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo;

Ban Tôn giáo chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ; trong những trường hợp cần thiết, Trưởng ban Ban Tôn giáo được báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời báo cáo với Giám đốc Sở Nội vụ.

Ban Tôn giáo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, phương tiện, biên chế, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao; có trách nhiệm thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp hiện hành của tỉnh.

b) Cơ cấu tổ chức

Ban Tôn giáo có Trưởng ban và không quá 02 Phó ban. Căn cứ vào tính chất, đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo của địa phương có thể phân công 01 Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm nhiệm Trưởng ban Ban Tôn giáo theo quy định hiện hành của tỉnh về công tác cán bộ.

Ban Tôn giáo có 01 phòng nghiệp vụ, 01 phòng Hành chính - Tổng hợp. Phòng thuộc Ban Tôn giáo có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

c) Biên chế công chức của Ban Tôn giáo do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định trong tổng biên chế công chức và tổng số lượng người làm việc thuộc Sở Nội vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 


Các tin cùng chuyên mục: