Hình ảnh hoạt động
Tổ chức Sinh nhật đoàn viên công đoàn Sở Nội vụ tháng 3
Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2020
Đại Hội Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Bổ nhiệm đồng chí Lê Tấn Đễ - Phó Giám đốc Sở
Đoàn Công tác Bộ Nội vụ Thăm và làm việc Sở Nội vụ Phú Yên

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954