Góp ý dự thảo
Góp ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh
Tham gia góp ý kiến, phản biến xã hội đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh
Lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương hạng Ba
Góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 - 2030
Góp ý dự thảo Quyết định UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước của tỉnh Phú Yên
Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Về việc tham gia góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh
Lấy ý kiến góp ý chọn mẫu điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954
  • Lễ kỷ niệm ,85 năm ,ngày thành lâp, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng Bằng Sông Cửu Long