Góp ý dự thảo
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh
Lấy ý kiến góp ý chọn mẫu điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020.
Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025” trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
Dự thảo kết quả đánh giá, xếp loại công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương
Góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bộ chỉ số CCHC của UBND cấp huyện, cấp xã.
Góp ý Dự thảo Bộ chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành.
Góp ý dự thảo Đề án số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên giai đoạn 2020 - 2024 (tài liệu từ năm 1969 - 2009)
Góp ý dự thảo Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Phú Yên năm 2019
V/v thực hiện giám sát, kiểm tra kết quả chọn mẫu điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0914.731.189
Chánh Thanh tra Sở 0905.221.108
Thanh tra Sở 0573.842.733
  • Lễ kỷ niệm ,85 năm ,ngày thành lâp, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng Bằng Sông Cửu Long