1141/QĐ-UBND 30/08/2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: tổ chức hành chính; sự nghiệp công lập; công tác thanh niên; chính quyền địa phương; văn thư - lưu trữ; tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; hội; quỹ; công chức; viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
1038/QĐ-UBND 03/08/2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức hành chính; lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; lĩnh vực quản lý nhà nước về Hội; lĩnh vực quản lý nhà nước về Quỹ thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp huyện
1032/SNV-VP 27/07/2021 V/v đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu về Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
922/QĐ-UBND 06/07/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực tổ chức hành chính, lĩnh vực sự nghiệp công lập, lĩnh vực công chức, lĩnh vực viên chức, lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
921/QĐ-UBND 06/07/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổ chức hành chính; lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
1141/QĐ-UBND 30/08/2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: tổ chức hành chính; sự nghiệp công lập; công tác thanh niên; chính quyền địa phương; văn thư - lưu trữ; tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; hội; quỹ; công chức; viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
1038/QĐ-UBND 03/08/2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức hành chính; lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; lĩnh vực quản lý nhà nước về Hội; lĩnh vực quản lý nhà nước về Quỹ thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp huyện
922/QĐ-UBND 06/07/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực tổ chức hành chính, lĩnh vực sự nghiệp công lập, lĩnh vực công chức, lĩnh vực viên chức, lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
921/QĐ-UBND 06/07/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổ chức hành chính; lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
897/QĐ-UBND 01/07/2021 Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2021