• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ THANH TRA

Công bố Quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Đồng Tháp

Ngày đăng

Sáng ngày 11/7, tại UBND tỉnh Đồng Tháp, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố Quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức… tại UBND tỉnh Đồng Tháp. Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và Trần Trí Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chủ trì buổi công bố Quyết định.

Tham dự buổi công bố có các thành viên Đoàn Thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo và công chức bộ phận tổ chức cán bộ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp.

Quang cảnh buổi công bố Quyết định thanh tra

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của hoạt động của Thanh tra Bộ Nội vụ; nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt; đồng thời, yêu cầu Đoàn thanh tra Bộ thực hiện nghiêm túc theo Quy chế làm việc của Đoàn thanh tra, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.

Thay mặt Đoàn thanh tra, ông Nguyễn Xuân Đạt, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 250/QĐ-TTBNV ngày 29/6/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/5/2022.

Ông Nguyễn Xuân Đạt cũng phổ biến về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông qua nội dung, phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức; thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra, lịch làm việc của Đoàn thanh tra với UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức được thanh tra.

Ông Nguyễn Xuân Đạt đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp và các cơ quan, đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đầy đủ để làm việc với Đoàn thanh tra. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phan Văn Hợp, Giám đốc Sở Nội vụ trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/5/2022.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, ông Trần Trí Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung làm việc của Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ, tiếp thu các ý kiến của Chánh Thanh tra Bộ và Trưởng Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ. 

Ông Trần Trí Quang yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra theo lịch; đồng thời, giao Sở Nội vụ làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch. 

Nguồn tin: https://moha.gov.vn/

Tác giả: Thanh Tuấn – Hoàng Tráng

Các tin liên quan khác

Về đầu trang