• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ THANH TRA

Công bố Quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày đăng

Sáng ngày 21/6, tại trụ sở UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố Quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức… tại UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chủ trì buổi công bố Quyết định.

Tham dự buổi công bố có các thành viên Đoàn Thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo và công chức bộ phận tổ chức cán bộ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại buổi công bố Quyết định

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của hoạt động của Thanh tra Bộ Nội vụ; nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.

Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy công bố Quyết định thanh tra

Thay mặt Đoàn thanh tra, ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 216/QĐ-TTBNV ngày 13/6/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/5/2022.

Ông Trần Ngọc Huy cũng phổ biến về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông qua phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra đối với những nội dung thanh tra thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức; thông qua lịch làm việc của Đoàn thanh tra với các cơ quan, tổ chức được thanh tra.

Ông Trần Ngọc Huy đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế Bạch Chơn Đông báo cáo tại buổi công bố Quyết định

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Bạch Chơn Đông, Giám đốc Sở Nội vụ đã báo cáo tóm tắt việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các nội dung thanh tra, giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương phát biểu tại buổi công bố Quyết định

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trân trọng tiếp thu các ý kiến của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và Trưởng Đoàn thanh tra; đồng thời, thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung làm việc của Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở Nội vụ làm đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong quá trình thanh tra để làm việc với Đoàn thanh tra đảm bảo về thời gian, địa điểm, hồ sơ, tài liệu, thành phần làm việc theo đúng yêu cầu của Đoàn thanh tra.

Ông Nguyễn Văn Phương yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra. Trong quá trình tiến hành thanh tra, nếu có vấn đề phát sinh, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để có chỉ đạo, giải quyết.

Quang cảnh buổi công bố Quyết định

Kết luận buổi công bố Quyết định, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị căn cứ nội dung báo cáo do Giám đốc Sở Nội vụ trình bày và ý kiến phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, bố trí đúng thành phần để làm việc với Đoàn Thanh tra theo đúng kế hoạch. Đồng thời, yêu cầu Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ; nghiêm túc thực hiện đúng Kế hoạch thanh tra, Quy chế làm việc của Đoàn thanh tra; hoạt động thanh tra không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị; giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong quá trình thanh tra. Biên bản làm việc phải phản ánh trung thực hoạt động thanh tra và kết quả thực hiện của đối tượng thanh tra.

Nguồn tin: https://moha.gov.vn/

Tác giả: Thanh Tuấn – Đức Việt

Các tin liên quan khác

Về đầu trang