• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ TIN TỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 tại các cơ quan chuyên môn của Tỉnh

Ngày đăng

Thực hiện Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2021 và Quyết định số 1956/QĐ-SNV ngày 25/12/2020 của Sở Nội vụ phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021, Sở Nội vụ đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 tại một số cơ quan chuyên môn của tỉnh, gồm các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp.

Đoàn kiểm tra mang tính liên ngành với các thành viên của 05 cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, gồm: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở  Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ và Văn phòng UBND tỉnh, do đồng chí Lê Tấn Đễ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra toàn diện trên 07 lĩnh vực công tác CCHC, gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; công tác xây dựng và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật; công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính; công tác cải cách công vụ; công tác cải cách tài chính công và công tác xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.  

Ảnh: Đoàn kiểm tra CCHC làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đây là đợt kiểm tra công tác cải cách hành chính thường xuyên theo kế hoạch nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trong năm 2020 và 09 tháng đầu năm 2021.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn thực hiện đánh giá khách quan những mặt mạnh, mặt yếu trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian đến. 

Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ có thông báo kết luận đối với các cơ quan được kiểm tra, đồng thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Tác giả: Phòng CCHC- Sở Nội vụ

Về đầu trang