• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ TIN TỨC CÔNG TÁC TÔN GIÁO

Lớp Tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023

Ngày đăng

Sáng ngày 30/10/2023 tại Hội trường Trung tâm GDTX tỉnh Phú Yên. Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên tổ chức khai giảng lớp Tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023 (tổ chức từ ngày 30 -31/10/2023 đến ngày 01/11/2023); lớp 200 học viên đã về tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho các cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo hoặc có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo của các cơ quan trên địa bàn tỉnh.

th2.jpg
Đồng chí Bùi Trọng Lân - PGĐ Sở phát biểu tại Lễ Khai giảng lớp

Để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình mới. Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên mở lớp thứ hai theo chương trình Đề án của Thủ tướng Chính phủ về đạo tạo bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho các cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2020 - 2026 trên địa bàn tỉnh Phú Yên; nhằm mục đích triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước được kịp thời, có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, sát với tình hình mới; đồng thời Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2021- 2026; Căn cứ Quyết định số 1323/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022- 2026 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 17/03/2023 của UBND tỉnh về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên năm 2023.

         Lớp tập huấn, bồi dưỡng sẽ thông qua các chuyên đề về: Thông tin tình hình tín ngưỡng, tôn giáo và một số quan điểm, chính sách pháp luật mới liên quan tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam; Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Các loại hình tôn giáo và hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản khác có liên quan quản lý nhà nước tín ngưỡng, tôn giáo; tìm hiểu khái quát về một số tôn giáo ở Việt Nam.

Qua lớp tập huấn bồi, dưỡng này sẽ giúp cho các học viên nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng và hiệu quả xử lý các vần đề liên quan tín ngưỡng, tôn giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, góp phần thực hiện thành công chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo mình quản lý.

Trong thời gian tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng, với nhiều nội dung phải truyền đạt đến các học viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung theo dõi, lắng nghe, nghiên cứu, học tập, quán triệt đầy đủ các nội dung báo cáo viên trình bày, những nội dung của các chuyên đề qua đó giúp các học viên nâng cao năng lực công tác chuyên môn trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh làm tốt công tác QLNN tại địa phương.

th1.jpg

Hình ảnh tại buổi Lễ Khai giảng lớp

                                                                              Tác giả: Ban Tôn giáo


Tải về máy: th2.jpg

Về đầu trang