• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ TIN TỨC CÔNG TÁC TÔN GIÁO

Lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giao năm 2023

Ngày đăng

 Sáng ngày 02/10/2023 tại Hội trường Trường Đại học Phú Yên. Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên phối hợp với Phân viện Học viện Chính trị Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023 (tổ chức từ ngày 02/10/2023 đến ngày 04/10/2023, lớp 200 học viên đã về dự lớp bồi dưỡng tập huấn về nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo hôm nay là cán bộ, công chức cấp xã (Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch và Công chức cấp xã) làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo hoặc có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo của các địa phương thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên).

Tín ngưỡng, tôn giáo đã được quan tâm sâu sát của lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tôn giáo Chính phủ để triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác lĩnh vực QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo.  Để công tác tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước được kịp thời, có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, sát với tình hình thực tế của địa phương; đồng thời Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2021- 2026; Căn cứ Quyết định số 1323/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022- 2026 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 17/03/2023 của UBND tỉnh về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên năm 2023.

         Lớp bồi dưỡng sẽ thông qua các chuyên đề về: Thông tin tình hình tín ngưỡng, tôn giáo và một số quan điểm, chính sách mới liên quan tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam; Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Các loại hình tôn giáo và hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản khác có liên quan quản lý nhà nước tín ngưỡng, tôn giáo; tìm hiểu khái quát về một số tôn giáo ở Việt Nam.

Qua lớp bồi dưỡng này sẽ giúp cho các học viên nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng và hiệu quả xử lý các vần đề liên quan tín ngưỡng, tôn giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, góp phần thực hiện thành công chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Lớp Bồi dưỡng hôm nay với mục đích giúp học viên hiểu rõ hơn, sâu hơn những quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, nhà nước, từ đó tuyên truyền, giáo dục tín đồ nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, ý thức tuân thủ pháp luật về tôn giáo, biết sử dụng pháp luật như một công cụ pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp, nâng cao cảnh giác, không tin và nghe theo các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đi ngược với đường hướng hành đạo “Sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và Dân tộc” và Giáo lý, giáo luật, lễ nghi của từng tổ chức; góp phần ngăn chặn, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, và uy tín của tổ chức Tin lành thuần túy.

Trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng, với nhiều nội dung phải truyền đạt đến các học viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung theo dõi, lắng nghe, nghiên cứu, học tập, quán triệt đầy đủ các nội dung báo cáo viên trình bày, những nội dung của các chuyên đề qua đó giúp các học viên nâng cao năng lực công tác chuyên môn trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác QLNN tại địa phương.

h1.jpg

Đồng chí Vũ Lê Các - Phó Giám đốc Sở phát biểu tại Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023

h2.jpg

Ảnh Toàn cảnh của lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023

                                                                                Tác giả: Ban Tôn giáo

Về đầu trang