• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ TIN TỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ CỦA TỈNH PHÚ YÊN GIAI ĐOẠN 2023 – 2025

Ngày đăng

anhdvhc.jpg

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023 – 2025.

          Theo kế hoạch, tỉnh Phú Yên không có đơn vị hành chính cấp huyện nào thuộc diện sắp xếp, nhưng có 06 ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn này gồm: xã Bình Ngọc và các phường 1, 2, 3, 4 (TP Tuy Hòa); xã Ea Bia (huyện Sông Hinh).

          Ngoài 06 ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp nói trên, UBND tỉnh khuyến khích UBND huyện, thị xã, thành phố chủ động đề xuất sắp xếp ĐVHC cấp xã phù hợp với thực tiễn địa phương (kể cả các ĐVHC đã đảm bảo tiêu chuẩn) để giảm số lượng ĐVHC, tăng quy mô của từng ĐVHC, giải quyết các vấn đề còn bất hợp lý về phân định địa giới ĐVHC (nếu có), tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đời sống của người dân.

Theo lộ trình sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025, trong năm 2023 sẽ rà soát, hoàn thành xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế khi thực hiện việc sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021 và tạo thuận lợi cho việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Xây dựng Phương án tổng thể, Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn quy định; ĐVHC cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định; ĐVHC đề xuất thuộc diện khuyến khích sắp xếp (nếu có).

          Năm 2024, tỉnh Phú Yên trình Chính phủ Đề án sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2023-2025 trong quý II; đến quý III tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, buôn, khu phố ở ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025; tập trung giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025; sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025; thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức; thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025; triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023-2025 (nếu có).

          Đến năm 2025, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2023-2025, trong đó có những ĐVHC hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023-2025; tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và những người dôi dư sau đại hội đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030 ở những ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023-2025; tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức tại ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025; hoàn thành việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025; tiếp tục triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023-2025 (nếu có); triển khai công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp huyện có ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp và ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025; sơ kết việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

          Để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đúng thời gian theo kế hoạch đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương rà soát xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021; đồng thời triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu chủ trì tổ chức các hội nghị quán triệt, bàn bạc, thống nhất biện pháp thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo quy định; phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh xây dựng hợp phần quy hoạch đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 sau khi Bộ Nội vụ ban hành đề cương hợp phần quy hoạch đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh lập danh sách các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030 để tích hợp vào quy hoạch tỉnh theo quy định.

                                                                                Tác giả: Phòng XDCQ&CTTN

Tải về máy: KH 191.pdf

Về đầu trang