• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ TIN TỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Triển khai Công điện số 557/CĐ-TTg về việc rà soát, hoàn thiện các quy định về thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030

Ngày đăng

Ngày 18/6/2023, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 557/CĐ-TTg về việc rà soát, hoàn thiện các quy định về thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; ngày 04/7/2023, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 616/CĐ-TTg về việc rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Thực hiện các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, ngày 24/7/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 3661/UBND-NC yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã, Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã; đặc biệt là công tác quy hoạch, coi đây là nhiệm vụ quan trọng cần sớm hoàn thành để bảo đảm thực hiện đúng tiến độ việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 và giai đoạn 2026 – 2030.

2. Sở Nội vụ: Chủ trì tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện công tác sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030 theo đúng quy định pháp luật và Kế hoạch của Chính phủ. Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Căn cứ Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Chính phủ, kịp thời rà soát, tham mưu UBND tỉnh: ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030; chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp; phương án sắp xếp, hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo lộ trình quy định trình cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định.

- Chủ động theo dõi, kịp thời triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về việc kiện toàn tổ chức bộ máy, giải quyết dôi dư đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước và việc thực hiện các chính sách đặc thù (nếu có) tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp.

- Là đầu mối tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc xây dựng Quy hoạch tổng thể ĐVHC các cấp giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 liên quan đến tỉnh Phú Yên.

- Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh để tham mưu UBND tỉnh kịp thời phản ánh, kiến nghị với Bộ Nội vụ, các Bộ, cơ quan Trung ương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thực hiện việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã đạt hiệu quả.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ động theo dõi, kịp thời triển khai và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch và theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Chủ trì phối hợp đơn vị tư vấn của tỉnh nghiên cứu tích hợp nội dung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 – 2030 đã được cấp thẩm quyền của tỉnh thống nhất để bổ sung vào Quy hoạch tỉnhtrước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Chủ trì tổ chức thẩm định trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phê duyệt quy hoạch các huyện, thị xã, thành phố đã bổ sung nội dung về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 và giai đoạn 2026 – 2030.

- Triển khai, hướng dẫn thực hiện nguồn vốn đầu tư công tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp; quy định về ưu đãi đầu tư, thủ tục đầu tư tại địa bàn xã ven biển trong trường hợp sắp xếp ĐVHC làm thay đổi về địa giới hành chính theo quy định và việc chuyển đổi Giấy phép kinh doanh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

4. Sở Xây dựng

Chủ động theo dõi, kịp thời triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng về quy hoạch đô thị và tiêu chuẩn phân loại đô thị để hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh rà soát lập, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn để bảo đảm phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã cho phù hợp. Phối hợp với chính quyền các địa phương trong thực hiện các biện pháp để đảm bảo và tiếp tục nâng cao chất lượng đô thị sau khi hoàn thành sắp xếp.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Rà soát, điều chỉnh và cung cấp số liệu diện tích tự nhiên theo kết quả kiểm kê đất đai của từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã để các địa phương có căn cứ lập hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

- Rà soát, chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi sắp xếp ĐVHC do thay đổi đường địa giới hành chính và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

6. Công an tỉnh

- Tiến hành rà soát, thống kê, cung cấp số liệu về nhân khẩu thường trú, tạm trú tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã để có căn cứ lập hồ sơ sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

- Hướng dẫn, thực hiện các thủ tuc hành chính về thu hồi con dấu, cấp đổi, cấp mới con dấu của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thủ tục hành chính về quản lý cư trú của công dân do thay đổi tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp theo quy định của Bộ Công an.

- Chủ trì thực hiện rà soát, báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt ĐVHC cấp xã trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự sau khi thực hiện sắp xếp.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

 - Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của các ngành, các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí chủ động phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các huyện, thị xã, thành phố để thường xuyên thông tin về kết quả đạt được, những gương làm tốt, những việc chưa làm được, nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan, giải pháp khắc phục và những bài học kinh nghiệm, cách làm hay trong việc triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện việc tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân ở địa phương trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

- Rà soát, lập phương án, hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 theo quy định, gửi Sở Nội vụ tổng hợp, trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Bổ sung nội dung về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 và giai đoạn 2026 – 2030 vào quy hoạch huyện, thị xã, thành phố mình để trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định phê duyệt.

- Thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy, giải quyết dôi dư đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước và việc thực hiện các chính sách đặc thù (nếu có) tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp theo quy định.

- Kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của địa phương để kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý, tháo gỡ.

9. Sở Tài chính

Chủ động theo dõi, kịp thời triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về công tác lập dự toán, định mức chi; việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp; việc thực hiện quy định về miễn phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

10. Sở Tư pháp

Chủ động theo dõi, kịp thời triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp về gỡ vướng mắc trong lĩnh vực hộ tịch và lý lịch tư pháp; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc áp dụng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm khi thực hiện thay đổi tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ động theo dõi, kịp thời triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung thực hiện các chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc công nhận ĐVHC cấp cấp xã và trình cấp thẩm quyền công nhận ĐVHC cấp huyện hình thành sau sắp xếp đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định.

12. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ động theo dõi, kịp thời triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công nhận là xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng bãi ngang, ven biển đối với ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp; thực hiện dự án, tiểu dự án và các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 – 2030; các chính sách thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội khác tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

13. Ban Dân tộc

- Chủ động theo dõi, kịp thời triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc về điều chỉnh thực hiện các chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 tại các ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp.

- Tham mưu UBND tỉnh trình cấp thẩm quyền công nhận ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp thuộc khu vực miền núi; ĐVHC cấp xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I; thôn, buôn, khu phố đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định.

14. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tham mưu UBND tỉnh rà soát, trình cấp thẩm quyền xác định ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp có di tích được công nhận, xếp hạng là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới hoặc di tích lịch sử quốc gia đặc biệt theo quy định (nếu có).

15. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

          Thực hiện rà soát, trình cấp thẩm quyền xác định ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp là đơn vị thuộc khu vực trọng điểm về quốc phòng theo quy định (nếu có).

16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: tăng cường thực hiện tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

17. Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành và các địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện để tháo gỡ, giải quyết, xử lý kịp thời.

                                                                                      Phòng XDCQ&CTTN

Về đầu trang