• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ TIN TỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Phú Yên

Ngày đăng

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, đánh giá việc sử dụng và tác động của Chỉ số PAR Index, Chỉ số SIPAS tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 05/7/2023, Đoàn Công tác của Bộ Nội vụ do ông Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ Trưởng Vụ Cải cách hành chính làm Trưởng Đoàn Công tác đã về làm việc, kiểm tra cải cách hành chính tại tỉnh Phú Yên.

1ph.bmp

Ông Đỗ Quý Tiến - Trưởng Đoàn Công tác, trao đổi,

kiểm tra nhiệm vụ cải cách hành chính đối với công chức

Bộ phận Một cửa UBND xã Hòa Quang Nam

Đoàn Công tác đã kiểm tra thực tế tại UBND xã Hòa Quang Nam, UBND xã Hòa Đình Đông, Bộ phận Một cửa UBND huyện Phú Hòa, làm việc với Lãnh đạo các phòng và Lãnh đạo UBND huyện Phú Hòa với các nội dung: trao đổi, kiểm tra các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính; thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến; thanh toán trực tuyến; công tác truyền thông về cải cách hành chính tại các địa phương, đơn vị thuộc huyện Phú Hòa. Qua đó, Đoàn Công tác nhận xét, đánh giá tốt về công tác chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính tại địa phương; việc bố trí nhân sự, thiết bị, phòng làm việc của Bộ phận Một cửa.

2ph.bmp

 

Ông Đỗ Quý Tiến và Đoàn Công tác của Bộ Nội vụ đang trao đổi,

kiểm tra nhiệm vụ cải cách hành chính đối với công chức

Bộ phận Một cửa UBND xã Hòa Định Đông

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, Đoàn Công tác cũng đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại làm ảnh hưởng không tốt đến công tác cải cách hành chính, như: khu vực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Bộ phận Một cửa chật hẹp; thiết bị tuyên truyền bố trí chưa phù hợp; vị trí đặt máy tính để khách sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính chưa hợp lý; kết quả thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến phần nhiều vẫn thực hiện theo sự hướng dẫn, giúp đỡ của công chức Bộ phận Một cửa; tỷ lệ người chủ động tự thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến còn thấp; hiệu quả công tác truyền thông về cải cách hành chính tại các địa phương còn hạn chế.

3ph.bmp

Ông Phan Đình Tự - Chủ tịch UBND xã Hòa Quang Nam,

báo cáo với Đoàn Công tác của Bộ Nội vụ về công tác cải cách hành chính của địa phương

 Báo cáo với Đoàn Công tác, đại diện Lãnh đạo UBND huyện Phú Hòa đã chia sẻ những khó khăn của địa phương và những vướng mắc có tác động đến kết quả thực hiện các chỉ số cải cách hành chính của địa phương; tiếp thu các nhận xét, góp ý của Đoàn Công tác để lãnh đạo, triển khai thực hiện, quyết tâm nâng cao kết quả thực hiện các chỉ số cải cách hành chính và tỷ lệ thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến tại địa phương.

4ph.bmp 

Ông Đinh Công Thạch - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa,

báo cáo công tác cải cách hành chính của huyện với Đoàn Công tác của Bộ Nội vụ

Tại Sở Nội vụ, Đoàn Công tác đã nghe Cơ quan thường trực về công tác cải cách hành chính và các sở, ngành liên quan của tỉnh báo cáo việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2023; việc phân tích kết quả các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2022; sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

 5ph.bmp 

Ông Trương Ngọc Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ, báo cáo với Đoàn Công tác

của Bộ Nội vụ về công tác cải cách hành chính của tỉnh Phú Yên

 

6ph.bmp 

Ông Đỗ Quý Tiến -Trưởng Đoàn Công tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm

thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong buổi kiểm tra

công tác cải cách hành chính tại tỉnh Phú Yên

Đoàn Công tác đã chia sẻ những khó khăn, hạn chế làm ảnh hưởng đến kết quả công tác cải cách hành chính nói chung, kết quả các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2022; đánh giá sự nỗ lực của các các sở, ngành trong công tác tham mưu và thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh. Tuy nhiên, theo các công bố của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và các tổ chức, năm 2022 tỉnh Phú Yên có chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) đạt 75,99%, xếp vị thứ 63/63 (giảm 02 bậc so với năm 2021); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đạt 77,95%, xếp vị thứ 48/63 (tăng 06 bậc so với năm 2021); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đạt 40,74/80 điểm, xếp vị thứ 47/61 (giảm 02 bậc so với năm 2021); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI là 64,8 điểm, xếp vị trí 39/63 (giảm 04 bậc so với năm 2021). Các chỉ số đều xếp trong nhóm trung bình hoặc thấp nhất cả nước. Do đó, Cơ quan thường trực về công tác cải cách hành chính và các sở, ngành liên quan của tỉnh phải xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để cải thiện các lĩnh vực, chỉ số, chỉ số thành phần; tham mưu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh đối với công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong nhận thức và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, văn hóa công vụ, văn minh công sở, ý thức trách nhiệm thái độ phục vụ của của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ, phục vụ Nhân dân, đặc biệt là người đứng đầu. Phấn đấu năm 2023, các chỉ số PAR Index, PCI, PAPI, SIPAS của tỉnh được nâng nhiều bậc trong xếp hạng các tỉnh, thành phố trong cả nước./.

                                                Tác giả: Võ Nguyên - Trưởng phòng CCHC

Về đầu trang