• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ CÔNG TÁC TÔN GIÁO

Một số kết quả nổi bật công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022

Ngày đăng

Năm 2022, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phú Yên diễn ra bình thường, tình hình ổn định, thuần túy tôn giáo, tuân thủ pháp luật; nhiều hoạt động tín ngưỡng được tổ chức an toàn, phù hợp với thuần phong mỹ tục, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, thu hút đông đảo nhân dân, du khách thập phương về dự; các tổ chức tôn giáo tiếp tục hoạt động theo đúng Hiến chương, Điều lệ, tôn chỉ mục đích, phương châm hành đạo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc ngày càng thể hiện rõ nét trong tất cả các tổ chức tôn giáoNhiều tổ chức tôn giáo đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ([1])để tổng kết và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới và tiến hành bầu cử, suy cử nhân sự lãnh đạo giáo hội nhiệm kỳ mới đảm bảo uy tín, tuân thủ pháp luật. Các hoạt động phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, thuyên chuyển chức sắc, chức việc; việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở thờ tự tôn giáo… được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật([2]). Hoạt động phối hợp trong công tác nhân đạo, từ thiện, thiện nguyện của các tổ chức tôn giáo đối với người nghèo, vùng khó khăn do thiên tai, dịch bệnh được quan tâm kịp thời.

Mối quan hệ giữa các tổ chức tôn giáo với các cấp chính quyền ngày càng gắn bó, cởi mở hơn trên tinh thần đoàn kết, đối thoại thẳng thẳn, tôn trọng lẫn nhau. Các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tổ chức, cá nhân tôn giáo được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ, giải quyết đúng quy định pháp luật, tạo sự đồng thuận, đồng hành và xây dựng niềm tin của chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo đối với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự quản lý của các cấp chính quyền. Các tổ chức tôn giáo tiếp tục tích cực hưởng ứng, thực hiện chủ trương của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ về việc treo cờ tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo([3])…thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm công dân của chức sắc, chức việc các tôn giáo và đồng bào có đạo đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

(Đồng chí Phạm Đại Dương,Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên cùng các thành viên trong đoàn đến thăm, chúc mừng Linh mục Nguyễn Huy Điệp, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh, Chánh xứ Tuy Hòa và nam, nữ tu sĩ, giáo dân nhân dịp lễ Chúa Giáng sinh 2022)

…Những kết quả nổi bật trongcông tác Tôn giáo…”

Đạt được những kết quả nêu trên, chính là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành, địa phương trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của công chức, người lao động Ban tôn giáo - Sở Nội vụ, cùng với sự đồng hành, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Ban Tôn giáo đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tôn giáo Chính phủ để triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác lĩnh vực QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo. Điểm lại một số nét nổi bật như sau: (1) Công tác tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước được kịp thời, có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, sát với tình hình thực tế của địa phương[4](2) Chủ động phối hợp các cơ quan chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm giải quyết kịp thời những kiến nghị, nhu cầu chính đáng của các tổ chức tôn giáo; bảo đảm cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật và Hiến chương, Điều lệ được Nhà nước công nhận. Kiên quyết đấu tranh, thuyết phục, nhận diện và xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; chia rẽ, phá hoại đoàn kết tôn giáo và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tranh thủ, vận động các tổ chức, chức sắc tiêu biểu đóng góp, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển tỉnh nhà. (3) Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo được tăng cường, đổi mới với nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp với từng tổ chức tôn giáo. (4) Công tác vận động các chức sắc, chức việc tiêu biểu và người có uy tín trong các tổ chức tôn giáo ngày càng được quan tâm, với nhiều hình thức và phương pháp linh hoạt, tăng thêm sự tin tưởng, cởi mở giữa các vị chức sắc, chức việc với các cấp chính quyền, góp phần xây dựng khối đoàn kết các tôn giáo sống “tốt đời đẹp đạo”, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Bùi Trọng Lân, PGĐ Sở Nội vụ; ông Lê Đình Chương, Trưởng Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ chụp ảnh lưu niệm cùng Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ (thứ hai từ trái sang) và bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng Ban, Ban Tôn giáo Chính phủ tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

…Nhiệm vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo thời gian đến

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2023 và những năm tiếp theo,  công tác QLNN về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cần tập trung tham mưu, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tiếp tục tham mưu triển khai nhiệm vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh và nhiệm vụ công tác chuyên môn của ngành Nội vụ.

Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ của các cấp chính quyền; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong tham mưu, tổ chức quán triệt và triển khai có chiều sâu các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Thứ ba, chủ động nghiên cứu, đề ra giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác tôn giáo trong tình hình mới; tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời hướng dẫn, xem xét, giải quyết các nhu cầu chính đáng của tổ chức tôn giáo, hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, tâm linh của quần chúng đúng quy định của pháp luật. Kịp thời nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng, chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch và kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Thứ tư, tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể các cấp thực hiện tốt mục tiêu đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người theo quy định của pháp luật; phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo vào giữ gìn và nâng cao đạo đức truyền thống xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư, góp phần ngăn chặn các tệ nạn xã hội theo đúng quan điểm của Đảng thể hiện trong các văn kiện Đại hội thứ XIII về tôn giáo, tín ngưỡng và công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

Thứ năm, Đẩy mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính và việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu để nâng cao công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức tôn giáo sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong nộp hồ sơ, thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; tham mưu cấp thẩm quyền kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy làm công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo các cấp, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tác giả: Lê Đình Chương - Trưởng Ban tôn giáo

Các tin liên quan khác

Về đầu trang