• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU DANH BẠ ĐIỆN THOẠI - EMAIL

Danh bạ Điện thoại - Email cán bộ, CCVC, NLĐ Sở Nội vụ Phú Yên

Ngày đăng

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI - EMAIL

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỞ NỘI VỤ PHÚ YÊN


STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

I

Ban Giám đốc Sở

1

Trương Ngọc Tuấn

Giám đốc

02573.843558

truongngoctuan@phuyen.gov.vn

2

Lê Tấn Đễ

Phó Giám đốc

02573.842418

letande@phuyen.gov.vn

3

Bùi Trọng Lân

Phó Giám đốc

02573.556939

buitronglan@phuyen.gov.vn

4Vũ Lê CácPhó Giám đốc02573.836777vulecac@phuyen.gov.vn

II

Phòng Tổng hợp và quản lý Văn thư Lưu trữ, ĐT: 02573.841429

1

Võ Nguyên

Trưởng phòng

02573.841429

vonguyen@phuyen.gov.vn

2

Trần Thế Hưng

Phó Trưởng phòng

02573.841429

tranthehung@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Phúng

Phó Trưởng phòng

02573.550509

nguyenphung@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Thị Hạ

Kế Toán trưởng

02573.843076

nguyenthiha@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Thị Thoa

Chuyên viên

02573.841429

nguyenthithoa@phuyen.gov.vn

6

Trần Thị Ái Ly

Chuyên Viên

02573.841429

tranthiaily@phuyen.gov.vn

7

Đặng Thị Vương

Chuyên viên

02573.550509

dangthivuong@phuyen.gov.vn

8

Lê Thị Thủy

Cán sự

02573.841429

lethithuy@phuyen.gov.vn

9

Đào Thị Thu Nguyệt

Cán sự

02573.841429

daothithunguyet@phuyen.gov.vn

10

Mạnh Thị Mỹ Dung

Cán sự

02573.550509

machthimydung@phuyen.gov.vn

11

Trần Văn Hậu

Lái xe

02573.841429

 

12

Nguyễn Vượng

Lái xe

02573.841429

 

13

Lê Thị Thúy

Nhân viên phục vụ

 

 

14

Trần Bá Lễ

Bảo Vệ

 

 

III

Thanh tra Sở, ĐT: 02573.842733

1

Đặng Văn Nhiên

Chánh Thanh tra

02573.842733

dangvannhien@phuyen.gov.vn

2

Ngô Thị Thúy Ái

Phó Chánh Thanh tra

02573.842733

ngothithuyai@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thiện Thuật

Thanh tra viên

02573.842733

nguyenthienthuat@phuyen.gov.vn

4

Phạm Thị Tố Nga

Chuyên Viên

02573.842733

phamthitonga@phuyen.gov.vn

IV

Phòng Tổ chức, Công chức, Viên chức, ĐT: 02573.843852 - 3.842530

1

Nguyễn Đình Trung

Trưởng phòng

02573.843852

nguyendinhtrung@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Quốc Thường

Phó trưởng phòng 

02573.842530

nguyenquocthuong@phuyen.gov.vn

3

Trịnh Thị Huỳnh Hân

Phó trưởng phòng

02573.843852

trinhthihuynhhan@phuyen.gov.vn

4

Vương Thị Thúy Linh

Chuyên Viên

02573.843852

vuongthithuylinh@phuyen.gov.vn

5

Huỳnh Nhất Long

Chuyên Viên

02573.843852

huynhnhatlong@phuyen.gov.vn

6

Trịnh Xuân Đãm

Chuyên Viên

02573.843852

trinhxuandam@phuyen.gov.vn

7

Lê Thị Kim Thảo

Chuyên Viên

02573.842530

lethikimthao@phuyen.gov.vn

8

Trần Hồng Quang

Chuyên Viên

02573.842530

tranhongquang@phuyen.gov.vn

V

Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, ĐT: 02573.841040

1

Nguyễn Ngọc Quảng

Trưởng phòng

02573.841040

nguyenngocquang@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Tiến Dũng

Phó trưởng phòng

02573.841040

nguyentiendung@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Đức Huy

Chuyên Viên

02573.841040

nguyenduchuy@phuyen.gov.vn

4

Trần Hồng Khiêm

Chuyên Viên

02573.841040

tranhongkhiem@phuyen.gov.vn

5

Đào Thái Phong

Chuyên Viên

02573.841040

daothaiphong@phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Thị Cẩm Giang

Cán sự

02573.841040

nguyenthicamgiang@phuyen.gov.vn

VI

Phòng Cải cách hành chính, ĐT: 02573.842954

1

Nguyễn Thị Thanh Thu

Trưởng phòng

02573.842954

nguyenthithanhthu77@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Thị Ánh MỹPhó Trưởng phòng

02573.842954

nguyenthianhmy@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Kim Hồng

Chuyên Viên

02573.842954

nguyenkimhong@phuyen.gov.vn

4

Lê Khắc Tình

Chuyên Viên

02573.842954

lekhactinh@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Thị Kim Chi

Chuyên Viên

02573.842954

nguyenthikimchi90@phuyen.gov.vn

6

Huỳnh Thị Thu Phượng

Chuyên Viên

02573.842954

huynhthithuphuong@phuyen.gov.vn

VII

Ban Tôn Giáo, ĐT: 02573.843078

1

Lê Đình Chương

Trưởng Ban

02573601565

ledinhchuong@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Hòa Phương

Phó Trưởng ban

 0383779759

nguyenhoaphuong@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thu Hiện

Phó Trưởng ban

0905269020

nguyenthithuhien80@phuyen.gov.vn

4

Hồ Văn Lai

Trưởng P. NV

02573.553387

hovanlai@phuyen.gov.vn

5

Lê Ngọc Trung

Trưởng P. HC-TH

02573.601041

lengoctrung@phuyen.gov.vn

6

Võ Trịnh Thu Hiền

Phó trưởng P. HC-TH

02573.843078

votrinhthuhien@phuyen.gov.vn

7

Tạ Trung Lân

Phó trưởng P. NV

02573.601041

tatrunglan@phuyen.gov.vn

8

Nguyễn Thị Hạnh Dung

Chuyên Viên

02573.843078

nguyenthihanhdung@phuyen.gov.vn

9

Võ Thị Mỹ Linh

Chuyên Viên

02573.601041

vothimylinh@phuyen.gov.vn

10

Nguyễn Trần Thu Hương

Cán sự

02573.843078

nguyenthithuhuong@phuyen.gov.vn

11

Phan Tấn Tiến

Lái xe

02573.843078

 

12

Phạm Thị Thu Thủy

NV phục vụ

02573.843078

 

13

Nguyễn Phú

Bảo Vệ

02573.843078

 

VIII

Ban Thi đua - Khen thưởng, ĐT: 02573.843322

1

Nguyễn Vũ Lộc

Trưởng ban

02573.843239

nguyenvuloc@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Thị Hồng Hiệp

Phó trưởng ban

02573.843062

nguyenthihonghiep@phuyen.gov.vn

3

Trần Văn Khải

Trưởng P. NV

02573.843323

tranvankhai@phuyen.gov.vn

4

Kim Thị Minh Nguyệt

Phó trưởng P. HC-TH

02573.843322

kimthiminhnguyet@phuyen.gov.vn

5

Trần Thúy Hằng

Chuyên Viên

02573.823412

tranthuyhang@phuyen.gov.vn

6

Lê Thanh Triệu

Chuyên Viên

02573.823412

lethanhtrieu@phuyen.gov.vn

7

Phan Thị Thanh Hà

Chuyên Viên

02573.843323

phanthithanhha@phuyen.gov.vn

8

Nguyễn Thị Ái Trinh

Cán sự

02573.843323

nguyenthiaitrinh@phuyen.gov.vn

9

Trần Thị Diệu

Chuyên Viên

02573.843322

tranthidieu@phuyen.gov.vn

10

Nguyễn Thị Thuỳ Dung

Chuyên Viên

02573.843323

nguyenthithuydung@phuyen.gov.vn

IX

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh,   ĐT: 02573.838377

1

Đặng Thị Nhung

Giám đốc

02573.552141

dangthinhung@phuyen.gov.vn

2

Phạm Thị Minh Nguyệt

Lưu trữ viên

02573.838377

phamthiminhnguyet@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thị Phương Nhung

Lưu trữ viên

02573.838377

nnguyenthiphuongnhung@phuyen.gov.vn

4

Phạm Duy Nhất

Chuyên Viên

02573.838377

phamduynhat@phuyen.gov.vn

5

Bùi Thị Phương Hoa

Lưu trữ viên

02573.838377

buithiphuonghoa@phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Thị Kim Chi

Lưu trữ viên

02573.838377

nguyenthikimchi@phuyen.gov.vn

7

Nguyễn Thị Thu Hương

Lưu trữ viên

02573.838377

nguyenthithuhuong@phuyen.gov.vn

8

Ngô Đức Tùng

Lưu trữ viên

02573.838377

ngoductung@phuyen.gov.vn

Về đầu trang