• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LĐ SỞ

Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở

Ngày đăng

Để đảm bảo điều hành hoạt động công tác của cơ quan, Giám đốc Sở Nội vụ Phú Yên thông báo phân công nhiệm vụ công tác từng thành viên trong Ban Giám đốc Sở như sau:   

      1. Giám đốc - Trương Ngọc Tuấn

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi mặt hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ.

- Trực tiếp phụ trách, theo dõi và chỉ đạo:

+ Công tác cán bộ; tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức/số lượng người làm việc và cơ cấu ngạch công chức/hạng chức danh nghề nghiệp; chính sách; tiền lương; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm cả cán bộ, công chức cấp xã và các đối tượng khác theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước); lưu trữ lịch sử tỉnh và các hoạt động dịch vụ lưu trữ.

Phòng Tổ chức, Công chức, Viên chức; Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

- Chủ tài khoản cơ quan; thực hiện nhiệm vụ người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.

2. Phó Giám đốc Lê Tấn Đễ

- Làm nhiệm vụ Phó Giám đốc thường trực, thay mặt Giám đốc chỉ đạo thực hiện công việc của Sở khi Giám đốc vắng mặt và được Giám đốc ủy nhiệm.

- Trực tiếp phụ trách, theo dõi và chỉ đạo:

Chính quyền địa phương; địa giới đơn vị hành chính; cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, khu phố; quản lý nhà nước về thanh niên; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng.

Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên; Ban Thi đua - Khen thưởng.

- Tham gia các cuộc họp và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

          3. Phó Giám đốc - Bùi Trọng Lân

- Trực tiếp phụ trách, theo dõi và chỉ đạo:

Công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ; tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Phòng Cải cách hành chính; Ban Tôn giáo.

- Tham gia các cuộc họp và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

4. Phó Giám đốc - Vũ Lê Các

- Trực tiếp phụ trách, theo dõi và chỉ đạo:

Công tác quản lý nhà nước về văn thư- lưu trữ; thực hiện thi đua, khen thưởng, chế độ, chính sách, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Sở; công tác quản trị của Sở; Thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo thẩm quyền.

+ Phòng Tổng hợp và Quản lý Văn thư - Lưu trữ; Thanh tra Sở.

- Được Giám đốc Sở ủy quyền làm chủ tài khoản.

- Tham gia các cuộc họp và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

        Sở Nội vụ Phú Yên xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh biết để tiện liên hệ công tác.

Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên

Về đầu trang