• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TỔ CHỨC BỘ MÁY

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên

Ngày đăng

LÃNH SỞ NỘI VỤ TỈNH PHÚ YÊN

Ông Trương Ngọc Tuấn

Giám đốc Sở

Ông Lê Tấn Đễ

Phó Giám đốc Thường trực Sở

Ông Bùi Trọng Lân

Phó Giám đôc Sở

Ông Vũ Lê Các

Phó Giám đôc Sở

 

DANH SÁCH TRƯỞNG CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

1. Ông Nguyễn Ngọc Quảng, Trưởng phòng Tổng hợp và Quản lý Văn thư - Lưu trữ;

2. Ông Đặng Văn Nhiên, Chánh Thanh tra Sở;

3. Bà Trịnh Thị Huỳnh Hân, Trưởng phòng Tổ chức, công chức, viên chức;

4. Ông Võ Nguyên, Trưởng phòng Cải cách hành chính;

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Thu, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên;

6. Ông Nguyễn Vũ Lộc, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng;

7. Ông Lê Đình Chương, Trưởng Ban Tôn giáo;

8. Bà Đặng Thị Nhung, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên

Về đầu trang