Văn bản của UBND
41/2018/QĐ-UBND 20/09/2018 Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên
39/2018/QĐ-UBND 10/09/2018 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh Phú Yên
30/2018/QĐ-UBND 11/07/2018 Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, ý kiến chỉ đạo do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
13/2018/QĐ-UBND 27/04/2018 Quyết định Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh
14/2018/QĐ-UBND 03/05/2018 Quyết định Ban hành Quy định về xử lý vi phạm trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức, tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên
11/2018/QĐ-UBND 27/03/2018 Quyết định Quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống quản lý văn bản, điều hành và liên thông văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên
04/2018/QĐ-UBND 02/02/2018 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên
43-2017/QD-UBND 13/10/2017 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý
32/2017/QĐ-UBND 01/09/2017 Quyết định Ban hành quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Phú Yên
34/2017/QĐ-UBND 08/09/2017 Quyết định ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quý đối với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0988.606.779 - 0257.3.506345
Chánh Thanh tra Sở 0905.221.108
Thanh tra Sở 0573.842.733
  • Lễ kỷ niệm ,85 năm ,ngày thành lâp, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng Bằng Sông Cửu Long