Văn bản của HĐND
138/NQ-HĐND 03/05/2019 Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021
137/NQ-HĐND 03/05/2019 Về việc bầu Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021
136/NQ-HĐND 03/05/2019 Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021
17/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Quy định tỷ lệ phân bổ kinh phí, nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên
21/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Quy định mức hỗ trợ thực hiện Chương trình Sữa học đường trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2018 – 2021
13/NQ-HĐND 07/12/2018 Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu
135/NQ-HĐND 07/12/2018 Đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
14/NQ-HĐND 07/12/2018 Xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021
15/NQ-HĐND 07/12/2018 Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021
16/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Ban hành Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời hè phố trên địa bàn tỉnh

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0988.606.779 - 0257.3.506345
Chánh Thanh tra Sở 0905.221.108
Thanh tra Sở 0573.842.733
  • Lễ kỷ niệm ,85 năm ,ngày thành lâp, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng Bằng Sông Cửu Long