Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh
120/KH-UBND 18/05/2018 Thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 11/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Công tác dân số trong tình hình mới”
119/KH-UBND 18/05/2018 Thực hiện Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 11/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”
960/QĐ-UBND 09/05/2018 Quyết định Sửa đổi, bổ sung phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
470/QĐ-UBND 09/03/2018 Quyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện mô hình hẹn giờ giao dịch theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Yên
605/QĐ-UBND 30/03/2018 Quyết định Về việc ban hành Danh mục chuyên ngành và chỉ tiêu thu hút, sử dụng trí thức của tỉnh Phú Yên năm 2018
603/QĐ-UBND 30/03/2018 Quyết định Về việc ban hành Danh mục chuyên ngành và chỉ tiêu đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên năm 2018
598/QĐ-UBND 29/03/2018 Quyết định V/v ban hành Danh mục bác sĩ các chuyên ngành có nhu cầu đào tạo sau đại học năm 2018 theo Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ bác sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020.
201/TB-UBND 05/04/2018 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Chí Hiến tại cuộc họp đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
1244/CV-UBND 16/03/2018 V/v Tổ chức phát động tham gia Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng và hướng dẫn ứng dụng cuộc thi trắc nghiệm về biên giới Bộ đội Biên phòng
360/UBND-NC 05/02/2018 V/v biên chế, viên chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động, lao động hành chính năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0988.606.779 - 0257.3.506345
Chánh Thanh tra Sở 0905.221.108
Thanh tra Sở 0573.842.733
  • Lễ kỷ niệm ,85 năm ,ngày thành lâp, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng Bằng Sông Cửu Long