Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh
360/UBND-NC 05/02/2018 V/v biên chế, viên chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động, lao động hành chính năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, địa phương
03/CT-UBND 23/01/2018 Chỉ thị phát động phong trao thi đua yêu nước với chủ đề “sáng tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phong - an ninh năm 2018
2463/QĐ-UBND 18/12/2017 Quyết định V/v bổ sung nội dung Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh về việc xét tuyển, thi tuyển viên chức ngành y tế năm 2017 của tỉnh Phú Yên
208/KH-UBND 21/12/2017 Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 – 2018 tỉnh Phú Yên
1914/QD-UBND 29/09/2017 Quyết định Phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
150/KH-UBND 22/09/2017 Kế hoạch Tinh giản biên chế công chức, biên chế sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2018
3282/UBND-NC 19/06/2017 V/v thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ
97/KH-UBND 02/06/2017 Kế hoạch xét tuyển, thi tuyển viên chức ngành y tế năm 2017 của tỉnh Phú Yên
100/KH-UBND 05/06/2017 Kế hoạch V/v tổ chức kiểm tra, sát hạch viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã thành công chức Nhà nước từ cấp huyện trở lên năm 2017
905/QĐ-UBND 04/05/2017 Quyết định Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0903.529.944
Chánh Thanh tra Sở 0905.221.108
Thanh tra Sở 0573.842.733
  • Lễ kỷ niệm ,85 năm ,ngày thành lâp, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng Bằng Sông Cửu Long