Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh
1649/QĐ-UBND 20/08/2018 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê
1351/QĐ-UBND 17/08/2018 Quyết định V/v công bố mức độ hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ giáo dục công lập bậc mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh năm 2018
4342/UBND-TH 02/08/2018 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 101/2018/NĐ-CP của Chính phủ
1165/QĐ-UBND 07/06/2018 Quyết định Ban hành Quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh
1217/QĐ-UBND 15/06/2018 Quyết định về việc phê duyệt và công bố xếp hạng kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2017
120/KH-UBND 18/05/2018 Thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 11/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Công tác dân số trong tình hình mới”
119/KH-UBND 18/05/2018 Thực hiện Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 11/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”
960/QĐ-UBND 09/05/2018 Quyết định Sửa đổi, bổ sung phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
470/QĐ-UBND 09/03/2018 Quyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện mô hình hẹn giờ giao dịch theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Yên
605/QĐ-UBND 30/03/2018 Quyết định Về việc ban hành Danh mục chuyên ngành và chỉ tiêu thu hút, sử dụng trí thức của tỉnh Phú Yên năm 2018

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0988.606.779 - 0257.3.506345
Chánh Thanh tra Sở 0905.221.108
Thanh tra Sở 0573.842.733
  • Lễ kỷ niệm ,85 năm ,ngày thành lâp, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng Bằng Sông Cửu Long