Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Nội vụ
1243/SNV-VTLT 28/10/2019 Về việc báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2019 theo Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ
1242/SNV-VTLT 28/10/2019 Về việc thực hiện chấm điểm đánh giá, xếp loại công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh
1103/SNV-VTLT 03/10/2019 Về việc triển khai thực hiện Công văn số 947/VTLTNN-TCCB về việc hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ
792/SNV-TCCCVC 19/07/2019 Về việc rà soát, thống kê vị trí việc làm và thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thực hiện Công văn số 2096/BTTTT-TCCB ngày 28/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông
589/SNV-TCCCVC 31/05/2019 V/v báo cáo thống kê số lượng, chất lượng công chức, viên chức năm 2018
531/SNV-TCCCVC 21/05/2019 V/v báo cáo về công tác hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh
393/SNV-TCCCVC 11/04/2019 V/v báo cáo điều chỉnh, bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế
227/QĐ-SNV 27/03/2019 Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch thu thập tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên năm 2019
275/SNV-CCVTLT 13/03/2019 V/v lấy ý kiến Dự thảo kết quả đánh giá, xếp loại công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương
238/SNV-VTLT 06/03/2019 V/v quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử và bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0988.606.779 - 0257.3.506345
Chánh Thanh tra Sở 0905.221.108
Thanh tra Sở 0573.842.733
  • Lễ kỷ niệm ,85 năm ,ngày thành lâp, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng Bằng Sông Cửu Long