Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Nội vụ
1296/SNV-VTLT 23/10/2018 V/v hướng dẫn chấm điểm kết quả việc thực hiện đánh giá, xếp loại công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh
1162/SNV-VTLT 28/09/2018 V/v tra tìm địa chỉ liên lạc của cán bộ đi B hoặc thân nhân, gia đình cán bộ đi B
491/SNV-VTLT 31/08/2018 V/v hướng dẫn và mẫu hóa các nội dung lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan
11/KH-SNV 27/07/2018 Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ
299/BC-SNV 01/03/2018 Báo cáo Kết quả đánh giá, xếp loại công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 đối với cơ quan, đơn vị, địa phương
270/SNV-TCCCVC 16/03/2018 V/v báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 96/KH-UBND về tăng cường đầu tư phát triển khai nguồn nhân lực, đào tạo và thu hút nhân lực trình độ cao, gắn đào tạo với sử dụng
266/SNV-TCCCVC 16/03/2018 V/v thông báo tham gia các lớp bồi dưỡng theo ngạch
04/KH-SNV 08/03/2018 Kế hoạch sưu tầm, thu thập tài liệu quý, hiếm của tỉnh Phú Yên và về tỉnh Phú Yên năm 2018
200/QĐ-SNV 26/02/2018 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thu thập tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên năm 2018
28/SNV-CCVC 10/01/2018 V/v báo cáo công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0988.606.779 - 0257.3.506345
Chánh Thanh tra Sở 0905.221.108
Thanh tra Sở 0573.842.733
  • Lễ kỷ niệm ,85 năm ,ngày thành lâp, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng Bằng Sông Cửu Long