Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Nội vụ
396/SNV-CCVC 20/04/2017 V/v nâng lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
326-SNV-CCVC 07/04/2017 V/v báo cáo công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2016
156-SNV/CCVC 06/03/2017 V/v Xây dựng Kế hoạch biên chế công chức năm 2018

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0903.529.944
Chánh Thanh tra Sở 0905.221.108
Thanh tra Sở 0573.842.733
  • Lễ kỷ niệm ,85 năm ,ngày thành lâp, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng Bằng Sông Cửu Long