Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Nội vụ
270/SNV-TCCCVC 16/03/2018 V/v báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 96/KH-UBND về tăng cường đầu tư phát triển khai nguồn nhân lực, đào tạo và thu hút nhân lực trình độ cao, gắn đào tạo với sử dụng
266/SNV-TCCCVC 16/03/2018 V/v thông báo tham gia các lớp bồi dưỡng theo ngạch
04/KH-SNV 08/03/2018 Kế hoạch sưu tầm, thu thập tài liệu quý, hiếm của tỉnh Phú Yên và về tỉnh Phú Yên năm 2018
200/QĐ-SNV 26/02/2018 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thu thập tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên năm 2018
28/SNV-CCVC 10/01/2018 V/v báo cáo công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
1452/SNV-VTLT 08/12/2017 V/v báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2017 theo thông tư số 09/2013/TT-BNV
614/TTr-SNV 19/10/2017 Tờ trình về việc báo cáo, giải trình về số lượng biên chế sự nghiệp năm 2017 giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương
396/SNV-CCVC 20/04/2017 V/v nâng lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
326-SNV-CCVC 07/04/2017 V/v báo cáo công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2016
156-SNV/CCVC 06/03/2017 V/v Xây dựng Kế hoạch biên chế công chức năm 2018

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0903.529.944
Chánh Thanh tra Sở 0905.221.108
Thanh tra Sở 0573.842.733
  • Lễ kỷ niệm ,85 năm ,ngày thành lâp, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng Bằng Sông Cửu Long