Hệ thống văn bản
1243/SNV-VTLT 28/10/2019 Về việc báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2019 theo Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ
1242/SNV-VTLT 28/10/2019 Về việc thực hiện chấm điểm đánh giá, xếp loại công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh
1103/SNV-VTLT 03/10/2019 Về việc triển khai thực hiện Công văn số 947/VTLTNN-TCCB về việc hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ
1068/QĐ-UBND 19/07/2019 Quyết định về việc ban hành danh mục chuyên ngành và chỉ tiêu thu hút sử dụng trí của tỉnh Phú Yên năm 2019
1067/QĐ-UBND 19/07/2019 Quyết định về việc ban hành danh mục chuyên ngành và chỉ tiêu đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên năm 2019
792/SNV-TCCCVC 19/07/2019 Về việc rà soát, thống kê vị trí việc làm và thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thực hiện Công văn số 2096/BTTTT-TCCB ngày 28/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông
27/2019/QĐ-UBND 12/07/2019 Quyết định về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên
21/2019/QĐ-UBND 21/06/2019 Quyết định Ban hành Quy định xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên
589/SNV-TCCCVC 31/05/2019 V/v báo cáo thống kê số lượng, chất lượng công chức, viên chức năm 2018
138/NQ-HĐND 03/05/2019 Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0988.606.779 - 0257.3.506345
Chánh Thanh tra Sở 0905.221.108
Thanh tra Sở 0573.842.733
  • Lễ kỷ niệm ,85 năm ,ngày thành lâp, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng Bằng Sông Cửu Long