Hệ thống văn bản
30/2018/QĐ-UBND 11/07/2018 Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, ý kiến chỉ đạo do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
1217/QĐ-UBND 15/06/2018 Quyết định về việc phê duyệt và công bố xếp hạng kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2017
120/KH-UBND 18/05/2018 Thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 11/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Công tác dân số trong tình hình mới”
119/KH-UBND 18/05/2018 Thực hiện Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 11/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”
960/QĐ-UBND 09/05/2018 Quyết định Sửa đổi, bổ sung phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
13/2018/QĐ-UBND 27/04/2018 Quyết định Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh
14/2018/QĐ-UBND 03/05/2018 Quyết định Ban hành Quy định về xử lý vi phạm trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức, tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên
470/QĐ-UBND 09/03/2018 Quyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện mô hình hẹn giờ giao dịch theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Yên
605/QĐ-UBND 30/03/2018 Quyết định Về việc ban hành Danh mục chuyên ngành và chỉ tiêu thu hút, sử dụng trí thức của tỉnh Phú Yên năm 2018
603/QĐ-UBND 30/03/2018 Quyết định Về việc ban hành Danh mục chuyên ngành và chỉ tiêu đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên năm 2018

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0988.606.779 - 0257.3.506345
Chánh Thanh tra Sở 0905.221.108
Thanh tra Sở 0573.842.733
  • Lễ kỷ niệm ,85 năm ,ngày thành lâp, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng Bằng Sông Cửu Long