Hệ thống văn bản
270/SNV-TCCCVC 16/03/2018 V/v báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 96/KH-UBND về tăng cường đầu tư phát triển khai nguồn nhân lực, đào tạo và thu hút nhân lực trình độ cao, gắn đào tạo với sử dụng
266/SNV-TCCCVC 16/03/2018 V/v thông báo tham gia các lớp bồi dưỡng theo ngạch
04/KH-SNV 08/03/2018 Kế hoạch sưu tầm, thu thập tài liệu quý, hiếm của tỉnh Phú Yên và về tỉnh Phú Yên năm 2018
200/QĐ-SNV 26/02/2018 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thu thập tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên năm 2018
04/2018/QĐ-UBND 02/02/2018 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên
360/UBND-NC 05/02/2018 V/v biên chế, viên chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động, lao động hành chính năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, địa phương
03/CT-UBND 23/01/2018 Chỉ thị phát động phong trao thi đua yêu nước với chủ đề “sáng tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phong - an ninh năm 2018
28/SNV-CCVC 10/01/2018 V/v báo cáo công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
2463/QĐ-UBND 18/12/2017 Quyết định V/v bổ sung nội dung Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh về việc xét tuyển, thi tuyển viên chức ngành y tế năm 2017 của tỉnh Phú Yên
208/KH-UBND 21/12/2017 Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 – 2018 tỉnh Phú Yên

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0903.529.944
Chánh Thanh tra Sở 0905.221.108
Thanh tra Sở 0573.842.733
  • Lễ kỷ niệm ,85 năm ,ngày thành lâp, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng Bằng Sông Cửu Long