Hệ thống văn bản
1452/SNV-VTLT 08/12/2017 V/v báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2017 theo thông tư số 09/2013/TT-BNV
43-2017/QD-UBND 13/10/2017 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý
614/TTr-SNV 19/10/2017 Tờ trình về việc báo cáo, giải trình về số lượng biên chế sự nghiệp năm 2017 giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương
1914/QD-UBND 29/09/2017 Quyết định Phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
150/KH-UBND 22/09/2017 Kế hoạch Tinh giản biên chế công chức, biên chế sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2018
31/2017/NQ-HĐND 21/09/2017 Bãi bỏ Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Phú Yên
30/2017/NQ-HĐND 21/09/2017 Ban hành Quy định mức chi công tác phí, mức chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên
29/2017/NQ-HĐND 21/09/2017 Ban hành Quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên
28/2017/NQ-HĐND 21/09/2017 Ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Yên
27/2017/NQ-HĐND 21/09/2017 Quy định mức thu, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Phú Yên

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0903.529.944
Chánh Thanh tra Sở 0905.221.108
Thanh tra Sở 0573.842.733
  • Lễ kỷ niệm ,85 năm ,ngày thành lâp, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng Bằng Sông Cửu Long