Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở

     - Căn cứ Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 02/02/2018, của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ 

      Để đảm bảo điều hành hoạt động công tác của cơ quan, Giám đốc Sở Nội vụ Phú Yên thông báo phân công nhiệm vụ công tác từng thành viên trong Ban Giám đốc Sở như sau:

     1. Ông Võ Đức Thơ, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở, phụ trách chung toàn bộ hoạt động của Sở Nội vụ, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh; công tác thanh tra công vụ; công tác cán bộ của Sở. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo phòng Tổ chức - Công chức; Thanh tra Sở; Làm chủ tài khoản cơ quan.

     2. Ông Phạm Văn Dũng, Phó Giám đốc trực Sở Nội vụ, giúp Giám đốc Sở: Phụ trách công tác hành chính - tổng hợp, thi đua - khen thưởng của Sở;  công tác Cải cách hành chính, Văn thư - Lưu trữ. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Văn phòng Sở, phòng Cải cách hành chính, Chi cục Văn thư - Lưu trữ. Được thay mặt Giám đốc Sở điều hành toàn bộ hoạt động của cơ quan khi Giám đốc Sở đi vắng; được Giám đốc Sở uỷ quyền làm Chủ tài khoản thứ 1.

     3. Ông Nguyễn Tấn Tuyến, Phó Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở: Phụ trách công tác Xây dựng chính quyền, địa giới hành chính; công tác quản lý nhà nước về Thanh niên và tổ chức Hội. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo phòng Xây dựng chính quyền, phòng Công tác Thanh niên; được Giám đốc Sở uỷ quyền làm chủ tài khoản thứ 2.

     4. Ông Huỳnh Phước Kỷ, Phó Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở lĩnh vực công tác Tôn giáo, trực tiếp làm Trưởng Ban Tôn giáo.

     5. Ông Phạm Minh Chu, Phó Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở lĩnh vực công tác Thi đua - Khen thưởng của tỉnh; trực tiếp làm Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng.

Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, tuỳ theo yêu cầu công tác của Sở, các Phó Giám đốc Sở còn thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Sở Nội vụ Phú Yên xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh biết để tiện liên hệ công tác.